Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidies vóór 2016

Per 1 september 2015 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de opleidingssubsidies van de sector. Dat is een gevolg van de nieuwe cao voor de Bouwnijverheid.

Cao-partijen hebben afgesproken dat de subsidieverstrekking voor het in dienst nemen van leerlingen met ingang van 1 september 2015 wordt beëindigd. Concreet betekent dit dat werkgevers geen subsidie meer krijgen voor leerlingen die op of na 1 september 2015 met hun bbl-opleiding starten. Alle leerbedrijven die de afgelopen drie jaren leerlingen hebben gehad of nog in dienst hebben zijn in september van dit jaar geinformeerd met deze brief. Het subsidiereglement is hiervoor gewijzigd.

Leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw- en infrasector die al vóór 1 september 2015 een leerling in dienst hadden, kunnen nog in aanmerking komen voor subsidie. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de tabbladen hiernaast.

Meer informatie
Voor vragen over de subsidie, subsidievoorwaarden en subsidie-aanvragen kun je rechtstreeks contact opnemen met Volandis.
Telefonisch: 0341 499 252 
E-mail: info@volandis.nl

Een werkgever die al voor 1 september 2015 een leerling in dienst had, kan ik aanmerking komen voor subsidie.

Om subsidie voor de leerling te krijgen, moet de werkgever de leerling allereerst aanmelden bij Volandis. Volandis regelt, namens de Bouw- en Infrasector, de uitbetaling van de subsidies. Het aanmelden van de leerling doet de werkgever door het registratieformulier in te vullen. Om het formulier met de juiste benamingen en codes van de opleidingen in te vullen is een overzicht beschikbaar. Vervolgens moet het formulier worden geprint en voorzien worden van de handtekeningen van de leerling en de werkgever. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt de werkgever naar de afdeling Subsidieadministratie van Volandis of (gescand) per e-mail naar info@volandis.nl. Let op: bij het registratieformulier moeten bijlagen worden meegezonden:

 • kopie identiteitsbewijs van de leerling-werknemer;
 • kopie van de onderwijsovereenkomst (OOK);
 • kopie van de arbeidsovereenkomst.

Werkgevers die al voor 1 september 2015 een bbl-leerling in dienst hadden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Lees hier meer over de belangrijkste voorwaarden.

Voorwaarden

 • De leerling volgt een beroepsopleiding bouw of infra via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op niveau 2 en/of 3.
 • Het bedrijf valt onder de cao voor de Bouwnijverheid en draagt via APG (voorheen Cordares) voor de leerling premie af voor het O&O-fonds.
 • Het bedrijf is erkend als leerbedrijf of opleidingsbedrijf.
 • De leerling mag niet ouder zijn dan 23 jaar, tenzij de evc-check die de adviseur van Fundeon uitvoert, aantoont dat de leerling nog de hele opleiding moet volgen om het diploma te halen.
 • Het bedrijf moet voldoen aan de administratieve voorwaarden.

Administratieve voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen stuurt u de volgende documenten naar Volandis in Harderwijk:

 • registratieformulier;
 • kopie identiteitsbewijs van de leerling-werknemer;
 • kopie onderwijsovereenkomst;
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leerling-werknemer.

U kunt bovengenoemde documenten ook e-mailen naar info@volandis.nl.

Arbeidsovereenkomst
De werkgever is de organisatie waarmee de leerling een arbeidsovereenkomst heeft. Dat kan een erkend leerbedrijf zijn of een opleidingsbedrijf.

Externe opleidingen
Leerbedrijven en opleidingsbedrijven kunnen ook een tegemoetkoming krijgen voor leerlingen die worden opgeleid voor een beroep in een aanverwante sector. Dit zijn beroepsopleidingen volgens de kwalificatiestructuur van de kenniscentra Savantis, Kenteq, SH&M of Innovam. NB: afzonderlijke kenniscentra bestaan sinds 1 augustus 2015 niet meer. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is nu verantwoordelijk voor de kwalificatiestructuur.

In het reglement zijn de belangrijkste voorwaarden om deze subsidie te krijgen:

 • De leerling volgt een beroepsopleiding middels de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op niveau 2 en/of 3.
 • het bedrijf valt onder de cao voor de Bouwnijverheid en draagt voor de leerling premie af voor het O&O-fonds. Deze afdracht vindt plaats aan Cordares.
 • Het bedrijf is door de SBB erkend als leerbedrijf.

Als de leerling een externe opleiding volgt, hoeven alleen de kopie van het identiteitsbewijs, de kopie van de onderwijsovereenkomst en de kopie van de arbeidsovereenkomst opgestuurd te worden.

Werkgevers die al voor 1 september 2015 een bbl-leerling in dienst hadden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Als de subsidie is of wordt toegekend, wordt die in drie stappen uitgekeerd.

De subsidieregeling geldt vanaf 1 augustus 2012. De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van of de leerling in dienst is van het opleidingsbedrijf of van het erkend leerbedrijf. Ook de leeftijd van de leerling en het niveau van de opleiding zijn van invloed. Leerlingen die voor 1 augustus 2012 aan een opleiding zijn begonnen, vallen onder een eerdere subsidieregeling (zie 'oude subsidieregelingen).

Uitkeringsmomenten
Voor leerlingen die een externe opleiding volgen, geldt een vergoeding per week, met een maximum van 104 weken voor een tweejarige opleiding. Voor leerlingen die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, geldt dat er drie uitkeringsmomenten voor de subsidie zijn: de startsubsidie, de tussentijdse subsidie en de diplomasubsidie. Deze drie bedragen zijn even hoog. De werkgever moet een verzoek indienen bij Fundeon om de subsidies uitbetaald te krijgen.

Startsubsidie
Na controle en akkoordbevinding van de door het bedrijf aangeleverde documenten (zie 'aanmelden leerlingen') wordt na minimaal negen weken de startsubsidie uitbetaald. Gerekend vanaf de start van de opleiding van de leerling en bij tijdige inzending.

Tussentijdse subsidie
Minimaal negen maanden na de start van de opleiding kan het bedrijf een aanvraag indienen voor de tussentijdse subsidie. De uitbetaling vindt pas plaats wanneer de prestaties van de leerling op een bepaald niveau zijn. Het is belangrijk dat de leerling minimaal 20 procent van de praktijktentamens, behorend bij de opleiding, heeft gehaald en minimaal 50 procent van zijn competenties heeft gehaald. De adviseur van Volandis controleert of aan de voorwaarden is voldaan. Na akkoord vindt uitbetaling plaats.

Diplomasubsidie
Minimaal vijftien maanden na de start van de opleiding en nadat de tussentijdse subsidie heeft plaatsgevonden, kan het bedrijf een aanvraag indienen voor de diplomasubsidie. De datum op het diploma geldt als einde opleiding. Een kopie van het diploma moet worden opgestuurd naar Volandis.

De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van de leeftijd waarop de leerling aan zijn opleiding begint, of de leerling in dienst is van een opleidingsbedrijf of erkend leerbedrijf, het niveau van de opleiding die de leerling volgt en het tijdstip waarop de leerling naar school gaat. De subsidie wordt verdeeld over drie momenten uitgekeerd, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Tabellen met subsidiebedragen
Onderstaande tabellen geven inzicht in de vergoedingen voor erkende leerbedrijven en opleidingsbedrijven. Er is onderscheid tussen leerlingen die worden opgeleid voor de bouw of infra op niveau 2 en 3 en leerlingen in externe opleidingen. Deze tabellen bevatten de tarieven voor leerlingen die in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015 aan hun opleiding begonnen. Voor leerlingen die voor 1 januari 2015 in opleiding zaten, gelden andere tarieven.

Subsidietabel leerling in dienst, opleiding op niveau 2 (bbl 2)
Totaal bedrag per leerling per opleiding (in euro's)
Geldend voor leerlingen die aan hun opleiding begonnen in de periode 1  januari-31 augustus 2015

  Opleidingsbedrijven Individuele leerbedrijven
Leeftijd Dagonderwijs Avond
onderwijs
Dag
onderwijs
Avond
onderwijs
16 6.300 - 6.300 -
17 8.400 - 8.400 -
18 10.500 - 9.900 -
19  12.000 - 10.200 -
20 12.600 - 9.600 -
21 14.400 - 10.800 -
22 15.000 - 11.400 -
23 en ouder 15.000 2.400 11.400 1.800

Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

 
Subsidietabel leerling in dienst, opleiding op niveau 3 (bbl 3)
Totaal bedrag per leerling per opleiding (in euro's)
Geldend voor leerlingen die aan hun opleiding begonnen in de periode 1  januari-31 augustus 2015
  Opleidingsbedrijven Individuele leerbedrijven
Leeftijd Dag-
onderwijs
Avond Dag-
onderwijs

Avond

16 - -   -
17 9.000 - 9.000 -
18 10.500 - 10.500 -
19 11.700 - 10.500 -
20 10.800 - 9.000 -
21 7.200 - 5.100 -
22 7.200 - 5.100 -
 23 en ouder       7.200 1.200 5.100 900
Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Subsidietabel voor externe opleidingen
Bedragen per week per leerling (in euro's)
Geldend voor leerlingen die in de periode 1 augustus 2012 t/m 31 augustus 2015 aan hun opleiding begonnen

  Niveau 2 Niveau 3
Leeftijd Dag-
onderwijs
Avond Dag-
onderwijs
Avond
19 20 - - -
20 42 18 - -
21 69 44 16 -
22 of ouder 100 77 48 -

 

UITZONDERINGEN

Voor de opleidingen met een gecombineerde niveau 2/3, gelden de vergoedingen voor een opleiding op niveau 2 (zie eerste subsidietabel). Het gaat om de volgende opleidingen:

Crebo Naam opleiding
94040    Betonboorder
93180  Machinist
93181  Machinist freeswerk
93182  Machinist funderingswerk
93184  Machinist grondverzet
93185  Machinist sloopwerk
93186  Machinist wegenbouw

 

Voor opleidingen die nominaal 1 jaar duren, geldt een aangepaste vergoeding. De vergoeding bedraagt de helft van het betreffende tarief, uitgaande van een opleiding op niveau 2 (zie eerste subsidietabel). Het gaat hier om de opleiding Dakdekker bitumen en kunststof (crebo 93841).

Werkgevers die al voor 1 september 2015 een bbl-leerling in dienst hadden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De meest actuele subsidietabellen (voor leerlingen die aan hun opleiding begonnen in de periode 1 januari 2015-31 augustus 2015) vind je onder 'Subsidiebedrag voor leerling in dienst'. Op deze pagina vind je allerlei informatie die betrekking heeft op oudere subsidieregelingen. Let op: voor leerlingen die na 1 september 2015 aan hun bbl2-opleiding begonnen, bestaat geen mogelijkheid meer om subsidie aan te vragen.

SUBSIDIES OPLEIDINGEN BOUW EN INFRA 2012-2014

 • Subsidietabellen bbl2 en bbl3 periode 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2014
 • Subsidietabel bbl3 schooljaar 2013
 • Crisismaatregelen
  In de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2014 gold opnieuw de stimuleringsregeling voor werkgevers die een bbl3-leerling in dienst nemen, de zogeheten 'crisismaatregel'. De regeling is verlengd tot 1 september 2015. Ze komt bovenop de bestaande tegemoetkomingsregeling en kan worden gecombineerd met maatregel 4 van het sectorplan Bouw & Infra 2013-2015. 

  De regeling voorziet in een start- en diplomasubsidie, waarvan de hoogte leeftijdsafhankelijk is (oplopend van 2.500 euro voor 17-jarigen tot 4.500 euro voor leerlingen vanaf 22 jaar). Verder geldt een aangepast loon voor deze bbl3-leerlingen. Voorwaarde is wel dat de leerling direct nadat hij de bbl2-opleiding had voltooid, aan de bbl3-opleiding begon. 

  De volledige voorwaarden om voor de extra subsidie in aanmerking te komen kunt u lezen in het reglement. In artikel 5 van het reglement staat dat u de subsidie moet aanvragen. Dit hoeft u alleen te doen als u de gevraagde documenten niet eerder hebt aangeleverd om voor de reguliere tegemoetkomingsregeling in aanmerking te komen. Als u dat al wel hebt gedaan en de aanvraag is toegekend, wordt de extra subsidie op grond van de crisismaatregelen automatisch op uw rekening gestort.

   

SUBSIDIES OPLEIDINGEN BOUW EN INFRA 2011-2012

Geldig voor leerlingen die begonnen zijn vóór 1 augustus 2012

SUBSIDIES OPLEIDINGEN BOUW TOT 2011

Geldig voor leerlingen die begonnen zijn vóór 1 januari 2011

SUBSIDIES OPLEIDINGEN INFRA TOT 2011

Geldig voor leerlingen die begonnen vóór 1 januari 2011

VERVALLEN AANVULLENDE SUBSIDIES

Per 1 januari 2011 zijn onderstaande subsidies/vergoedingen komen te vervallen.
 

Vergoeding Vervaldatum   Uiterste inleverdatum formulieren Voorwaarde
Bouwplaatsassistent 1 januari 2011

 31 maart '11

 opleiding start
 voor 1-1-2011
Doelgroepensubsidies
(volgens bijlage 12 van de oude bouw cao)
1 januari 2011  31 maart '11  
Doorstroompremie
voorschakel naar
niveau 2
1 januari 2011  31 maart '11
Voorschakeltraject/
diagnostische week
1 juli 2011  31 maart '11  geen nieuwe  voorschakeltrajecten/  diagnostische week  vanaf 1-4-2011
Aanvullende Praktijk Instructie (API) 1 januari 2011    opleiding start 
 voor 1-1-2011
Blokwekenvergoeding 1 januari 2011  n.v.t.  
Lesgeldvergoeding 1 janauri 2011  31 maart '11  opleiding start
 voor 1-1-2011

KOPOPLEIDING RESTAURATIE TIMMERKRACHT

Vanaf 1 januari 2011 tot 1 september 2015 was er voor de kopopleiding Restauratie timmerkracht een extra subsidie beschikbaar voor erkende leerbedrijven en opleidingsbedrijven. Je kwam hiervoor in aanmerking als een leerling het diploma van de opleiding Allround timmerman niveau 3 heeft gehaald en daarna de kopopleiding Restauratie timmerkracht met een diploma heeft afgesloten. De extra subsidie bedraagt voor:

 • individuele leerbedrijven een bedrag van € 1.000
 • opleidingsbedrijven een bedrag van € 1.500

Met ingang van 1 juli 2016 heeft het instituut dat de subsidie gaat betalen (Volandis Fonds) geen adviseurs die langs kunnen komen om de trajectmap te bekijken.

In het reglement staat dat - om in aanmerking te komen voor TMM subsidie - aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. Met het O&O fonds is daarom afgesproken dat er een administratieve afhandeling voor in de plaats gaat komen.

Om in aanmerking te komen voor TMM subsidie dien je onderstaand formulier in te vullen en te voorzien van de nodige bewijsstukken. Je kunt de documenten mailen naar: subsidies@volandis.nl

Aanvraagformulier TMM subsidie

Delen via:

contact