Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

DIA voor bedrijven

De sector wil bedrijven ondersteunen in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Werknemers die gezond en veilig werken, gemotiveerd zijn en daardoor optimaal presteren, zijn voor een bedrijf van groot belang. Bedrijven zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Volandis ondersteunt bij de ontwikkeling van een leercultuur en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Aanpak afstemmen op behoefte bedrijven
De Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor bedrijven is nog in ontwikkeling. We willen de inhoud zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van werkgevers. Wat willen zij terugzien in de vierjaarlijkse rapportage? En hoe richten we het systeem zo optimaal mogelijk in? We nodigen je dan ook uit met ons mee te denken over onderstaande aanpak. Waar ben jij mee geholpen? Laat het ons weten via e-mail, chat of telefoon.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van Volandis via 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diabedrijven@volandis.nl

Iedere werkgever in de Bouw- en Infrasector ontvangt één keer in de vier jaar van Volandis een bedrijfsrapportage. Deze rapportage bestaat uit een compacte analyse van de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van het personeel, de lichamelijke conditie en leefstijl. Volandis koppelt deze analyse aan sectorspecifieke informatie op het gebied van gezondheid en arbeidsmarkt. Op basis van deze analyse ontvangt het bedrijf een top 3 adviezen, gericht op de leercultuur en het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid*.

Bedrijven kunnen tegen kostprijs vaker of meer gespecificeerd (bijvoorbeeld naar beroepsgroep) een DIA ontvangen.

Daarnaast wordt er naar methoden gezocht om met deze DIA ook de DIA van werknemers te versterken. Bijvoorbeeld door ze in timing op elkaar aan te sluiten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld besluiten de DIA's te koppelen aan functioneringsgesprekken.

Telefonisch contact
Na ontvangst van de bedrijfsrapportage belt een Volandis-adviseur na. Doel is eventuele vragen te beantwoorden, extra informatie en tools aan te bieden en eventueel door te verwijzen.

2.000 bedrijfsrapportages per jaar
De bedrijfsrapportages worden (zoveel mogelijk) automatisch gegenereerd uit de beschikbare gegevens. Het model van het bedrijfsrapport wordt samen met het bedrijfsleven opgesteld. Twee belangrijke vragen staan voorop:

  • Wat willen bedrijven terugzien in de rapportage?
  • Hoe optimaliseren we het systeem zodanig, dat alle relevante gegevens gekoppeld worden en een rapportage ook waardevol blijft voor het bedrijf?

Bij meer dan 15 werknemers DIA’s per jaar is deze informatie bedrijfsspecifiek, bij minder wordt zo specifiek mogelijk gerapporteerd (branche, regio, etc.).

Kunnen we zelf werknemers inplannen voor een DIA?
Door het aanvragen van een DIA-jaarplanning bij de arbodienst is het mogelijk zelf werknemers in te plannen. Uiteindelijk wil Volandis naar een plansysteem toe waarin iedereen zijn eigen DIA kan inplannen.

Krijg ik als werkgever de uitslag van de DIA?
Nee, de uitslag van de DIA, is net zoals de uitslag van de PAGO, strikt vertrouwelijk.

Kan ik mijn werknemers verplichten naar de DIA te gaan?
Nee, de DIA is een recht van de werknemer. Je hebt wel de plicht de werknemer te informeren over de DIA en hem/haar de gelegenheid te bieden zich te laten keuren.

Mag ik nieuw personeel laten keuren?
Ja, maar alleen bouwplaats- of werkplaatspersoneel. Volgens de Wet op medische keuringen mag niet voor alle functies een medische keuring worden uitgevoerd. Een verplichte intredekeuring geldt ten aanzien van functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, indien:

  • Een werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever;
  • Een werknemer, na een eerder dienstverband bij een werkgever, gedurende een periode van drie jaar geen dienstverband heeft gehad bij een werkgever in de Bouw- en Infrasector.

Moet ik nieuw bouwplaatspersoneel laten keuren?
Alleen bouwplaatspersoneel bij intrede in de bedrijfstak. De intredekeuring is in diverse cao’s verplicht gesteld voor werknemers die:

  • Voor het eerst in de bouw gaan werken of
  • Langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bedrijfstak hebben uitgevoerd. 

Moet ik nieuw UTA-personeel laten keuren?
Ja, maar alleen als:

  • het gaat om een functie met zwaar lichamelijk werk en/of risico’s voor derden
  • de werknemer nieuw de bedrijfstak binnenkomt, of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de Bouw en Infra heeft uitgevoerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van de keuring van nieuw personeel?   
Binnen een week na keuring, mits de werknemer toestemming geeft.

Wie betaalt de DIA?
De bedrijfstak betaalt de DIA, met uitzondering van de aanstellingskeuringen en GPO’s. Deze moeten de werkgevers zelf betalen. 

Kan ik zelf een arbodienst kiezen?
Ja, mits de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst heeft met Volandis.

Mag ik meerdere arbodiensten inschakelen?
Ja, de werkgever mag voor de uitvoering van het preventiepakket een andere arbodienst inschakelen dan bijvoorbeeld voor de controle- en verzuimbegeleiding of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

contact