user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Preventiezorg

Naast de DIA voor werknemers, maken de onderstaande keuringen/onderzoeken deel uit van het CAO-pakket preventiezorg. Deze worden uitgevoerd door de arbodienst.

Meer weten over wat het pakket precies inhoudt? Lees het in onze factsheet.

Volgens de cao Bouw & Infra heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een PAGO.  Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO (dus als zij 16, 20*, 24*, 28*, 32*, 36*, 40* jaar zijn) en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar (dus als zij 42, 44*, 46, 48*, 50, 52*, 54, 56*, 58, 60* en 62 jaar zijn). Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door de arbodienst uitgenodigd voor het onderzoek. Vanaf 63 jaar ontvangt de werknemer geen uitnodiging meer, hij/zij kan desgewenst zelf een afspraak met de arbodienst maken.

* De PAGO maakt onderdeel uit van de vierjaarlijkse Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers. De DIA bestaat naast de PAGO uit een adviesgesprek over de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Artikelen in de CAO die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:

  • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 16 (intredekeuring)

 Veelgestelde vragen en antwoorden

Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij de arbodienst van zijn werkgever maken. Het bedrijf en de werknemer hoeven voor dit onderzoek niet te betalen. Tijdens het intrede-onderzoek kijkt de bedrijfsarts samen met de werknemer naar de gezondheid in relatie tot zijn werk. Het voordeel hiervan is dat de gezondheidsgegevens vanaf het begin bekend zijn bij de bedrijfsarts, zodat de werknemer goed kan worden begeleid tijdens zijn verdere loopbaan. De precieze inhoud van het onderzoek is gelijk aan die van het PAGO.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring. Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. De arbodienst nodigt hen hiervoor uit.

Dit spreekuur is bedoeld voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. De werknemer neemt hiervoor zelf contact op met zijn arbodienst. 

Het preventiespreekuur bedrijfsarts is niet bedoeld als verzuimspreekuur of als second opinion op een verzuimspreekuur. De bedrijfsarts gaat met je in gesprek. Zo nodig verricht de bedrijfsarts lichamelijk onderzoek of laat een medische test uitvoeren. Je krijgt persoonlijk gezondheids- en werkadvies. De bedrijfsarts kan een vervolgconsult plannen. Dat kan bij de bedrijfsarts zelf en bijvoorbeeld bij een bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog. Een werkbezoek is ook mogelijk. Diverse deskundigen van de arbodienst zijn voor je beschikbaar. Alleen met jouw instemming kan de bedrijfsarts advies aan de werkgever verstrekken. Volandis betaalt de bedrijfsarts en de deskundigen van de arbodienst. Er zijn geen kosten voor de werknemer en de werkgever (cao’s Bouw & Infra, Afbouw en Natuursteen onder de NOA).

 

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur naar het oordeel van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult. Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat, is dat bijvoorbeeld een spreekuur bij de bedrijfsarts of een consult bij een arbeidshygiënist.

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf (laten) bezoeken. Daarbij kan het gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van contact met de werkgever.

Tijdens het PAGO kijkt de bedrijfsarts naar de gezondheid en leefstijl van de werknemer. Als tijdens het PAGO blijkt dat een werknemer een verhoogd HVZ-risico heeft en baat heeft bij begeleiding om zijn leefstijl te verbeteren, dan zal de bedrijfsarts de medewerker doorverwijzen naar een leefstijladviseur. Als de werknemer akkoord gaat met deelname, dan neemt de adviseur contact op om een eerste afspraak te maken voor een begeleidingstraject van ongeveer een half jaar waarin met de werknemer gekeken wordt naar passende vormen van voeding en beweging. De werknemer kan ook buiten werktijd met de adviseur afspreken. Wat er met de leefstijladviseur besproken wordt, is vertrouwelijk.

Als werknemers bepaalde risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen zij zich in aanvulling op het PAGO vaker medisch laten keuren. Dit wordt het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) genoemd. Net als het PAGO is ook deze keuring geheel vrijwillig. Kan het GPO worden gecombineerd met het PAGO, dan zijn er voor de werkgever geen kosten aan verbonden. Bovendien is de werknemer geen extra dag kwijt. Kan het GPO niet samenvallen met het PAGO, dan zijn de kosten van het onderzoek voor de rekening van de werkgever. Hij of zij dient hierover zelf afspraken te maken met de arbodienst. Voor de volgende risico's en beroepen is er een GPO: 

  • Asbest (elke twee jaar)
  • Bodemsanering/verontreinigde grond (elk jaar)
  • Chemische industrie (elk jaar)
  • Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling (elke twee jaar)
  • Natuursteen (zandsteen) (elk jaar)
  • Offshore (elke twee jaar, vanaf 40 jaar jaarlijks)
  • Overdruk (elk jaar)
  • Perslucht (elke twee jaar, vanaf 50 jaar jaarlijks)

De bedrijfsarts voert een onderzoek uit gericht op de specifieke aspecten en risico's die bij deze werkzaamheden komen kijken.

contact