Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidies vanaf 2016

Leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de Bouw- en Infrasector die al vóór 1 september 2015 een leerling in dienst hadden, kunnen nog in aanmerking komen voor subsidie. Ook geldt er nog een tijdelijke extra loonkostensubsidie voor werkgevers met bbl-leerlingen.

Meer informatie
Voor vragen over de subsidie, subsidievoorwaarden en subsidie-aanvragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Subsidieafdeling van Volandis.

Telefonisch: 0341 499 252
E-mail: subsidies@volandis.nl

Cao-partijen zijn een tijdelijke Overgangsregeling Tegemoetkomingen overeengekomen voor werkgevers van leerlingen die vóór 1 september 2015 reeds een bbl2-opleiding volgden en op of na 1 september 2015 aansluitend met hun bbl3-opleiding starten.

De belangrijkste voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen vind je in dit reglement.

De financiële tegemoetkoming bestaat uit twee delen:
a)    Startbedrag
b)    Diplomabedrag

De tabellen voor zowel opleidingsbedrijven als individueel opleidende bedrijven die gelden vanaf 1 september 2015 zijn:

     
Dagonderwijs    
Leeftijd Startbedrag Diplomabedrag
17 jaar 3.750 3.750
18 jaar 4.800 4.800
19 jaar 5.550 5.550
20 jaar 5.700 5.700
21 jaar 5.100 5.100
22 jaar 4.650 4.650
23 jaar en ouder 4.650 4.650
     
Avondonderwijs    
23 jaar en ouder 2.325 2.325

 

Aanmelden leerlingen
Een werkgever die al voor 1 september 2015 een leerling in dienst had, kan ik aanmerking komen voor subsidie.

Om subsidie voor de leerling te krijgen, moet de werkgever de leerling allereerst aanmelden bij Volandis. Volandis regelt, namens de Bouw- en Infrasector, de uitbetaling van de subsidies. Het aanmelden van de leerling doet de werkgever door het registratieformulier in te vullen. Om het formulier met de juiste benamingen en codes van de opleidingen in te vullen is een overzicht beschikbaar. Vervolgens moet het formulier worden geprint en voorzien worden van de handtekeningen van de leerling en de werkgever. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt de werkgever naar de afdeling Subsidieadministratie van Volandis of (gescand) per e-mail naar info@volandis.nl. Let op: bij het registratieformulier moeten bijlagen worden meegezonden:

 • kopie identiteitsbewijs van de leerling-werknemer;
 • kopie van de onderwijsovereenkomst (OOK);
 • kopie van de arbeidsovereenkomst.

Aannemers en opdrachtgevers die een project in de bouw, infra of gespecialiseerde aannemerij uitvoeren als leerlingbouwplaats, kunnen tot en met 31 december 2016 in aanmerking komen voor subsidie. Met ingang van 1 januari 2017 vervalt zowel de subsidie voor de opdrachtgever als ook voor de aannemer. U kunt uw declaraties over 2016 indien tot uiterlijk 1 april 2017.

De subsidies worden betaald op basis van het reglement leerlingbouwplaatssubsidie en zijn afkomstig uit de Bouw- en Infrasector en van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij worden alleen uitbetaald voor leerlingbouwplaatsen die zijn erkend door Volandis en voldoen aan de criteria die worden gesteld aan leerlingbouwplaatsen in de Bouw en Infra. Bovendien moet de werkgever de premies voor het O&O-fonds hebben afgedragen.

Subsidie voor opdrachtgevers
Als stimulans om meer leerlingbouwplaatsweken te realiseren, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken via Volandis een subsidie voor opdrachtgevers beschikbaar van minimaal 22,65 euro tot maximaal 34,00 euro per leerlingbouwplaatsweek. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld op basis van het aantal landelijke gerealiseerde leerlingbouwplaatsweken (gemaximeerd op 16 duizend) en het beschikbare budget.

Subsidie voor aannemers
Ook de bedrijfstak bouw kent een speciale subsidieregeling voor leerlingbouwplaatsen. Aannemingsbedrijven die zijn aangesloten bij APG (voorheen Cordares) ontvangen een subsidiebedrag per leerlingbouwplaatsweek:

 • voor leerlingen die een opleiding volgen op niveau 1 en 2: 25,00 euro;
 • voor leerlingen die een opleiding volgen op niveau 3: 13,60 euro.

Aanmelden leerlingbouwplaats
Het aanmelden van een leerlingbouwplaats kan door het aanmeldformulier in te vullen en te retourneren aan de afdeling subsidieadministratie of te mailen naar subsidies@volandis.nl

Let op: u kunt nog aanmelden t/m 31 december 2016. Na goedkeuring dient de laatste declaratie uiterlijk 29-01-2017 door ons ontvangen te zijn.

De reguliere tegemoetkomingsregeling voor werkgevers die bbl-leerlingen opleiden, is per 1 september 2015 gestopt. Tijdelijk geldt nog wel een loonkostensubsidie voor werkgevers van deze leerlingen die deel uitmaakte van het sectorplan Bouw & Infra. Deze regeling loopt door tot eind 2016. Maar let op: hier kan voor maximaal 3500 leerlingen gebruik van worden gemaakt. Op deze pagina lees je alles over de maatregel.

Voor wie is de subsidie bestemd?
De subsidie is bedoeld voor werkgevers die leerling(en) in dienst nemen. De leerling-werknemer is jonger dan 27 jaar en volgt een bb2- of bbl3-opleiding. De regeling loopt van 1 november 2013 tot 1 januari 2017. De instroom moet plaatsvinden vóór 1 januari 2017.

Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie bedraagt 20 procent van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (plus 32 procent), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken.

De subsidie komt bovenop de reguliere tegemoetkomingen en de crisismaatregelen van de sector. Ook is combinatie mogelijk met de regeling Praktijkleren (opvolger WVA) van de overheid.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 1. De betreffende leerling-werknemer is op ingangsdatum van zijn arbeidscontract ingeschreven voor een bbl2- of een bbl3-opleiding.
 2. Met de betreffende werknemer wordt een fulltime arbeidsovereenkomst voor minimaal de duur van de opleiding afgesloten.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij naar het reglement.

Welke documenten moeten worden overlegd?

 1. Ondertekend aanmeldformulier (maatregel 4), inclusief verklaring geen dubbelfinanciering;
 2. Kopie ID-bewijs leerling-werknemer;
 3. Kopie arbeidsovereenkomst leerling-werknemer;
 4. Kopie eerste loonstrook leerling-werknemer;
 5. Kopie onderwijsovereenkomst (of beroepspraktijkvormingsovereenkomst - bpvo);
 6. Kopie(en) van loonstro(o)k(en) over de declaratieperiode.

Declaratieformulier maatregel 4
Klik hier voor het declaratieformulier maatregel 4 behorend bij deze loonkostenregeling. Print het, vul het in en volg de overige op het formulier aangegeven aanwijzingen.

Voor de berekening van de subsidiebedragen kun je gebruikmaken van deze handige rekenhulp.  Door de gevraagde gegevens in te vullen rekent het programma zelf de subsidie voor je uit. Neem deze bedragen over op het declaratieformulier. Maar let op: aan deze berekening kun je geen rechten ontlenen.

contact