Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

DIA voor werknemers

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de Bouw & Infra werken aan een gezonde, vitale en boeiende sector die toekomst heeft. In de nieuwe cao is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 het bekende preventief medisch onderzoek (PAGO) wordt uitgebreid met een adviesgesprek. Tezamen noemen we dit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers. Hoe zorg je ervoor dat je gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd kunt blijven werken? En jezelf kunt blijven ontwikkelen? Volandis wil werknemers laten nadenken over hun duurzame inzetbaarheid en hen helpen daarop, indien nodig, actie te ondernemen. Nu en in de toekomst.

Weten wat de DIA inhoudt en wat deelname jou kan opleveren? Bekijk de video of download de folder.

 

Iedere werknemer ontvangt eens in de vier jaar een uitnodiging van de arbodienst voor de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. De DIA is veel meer dan alleen een medisch onderzoek. Het gaat ook over je toekomst. Naast het preventief medisch onderzoek (PAGO) bestaat de DIA uit een adviesgesprek. In dit gesprek gaat de DIA-adviseur van Volandis in op wat je wilt en kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven. Hoe blijf je gezond, veilig, vitaal en gemotiveerd aan het werk in de bouw & infra?

Iedere vier jaar kun je deelnemen aan de DIA. De doktersassistent, de bedrijfsarts van de arbodienst en de DIA-adviseur van Volandis verrichten het onderzoek dat ongeveer twee uur duurt. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Je hebt recht op de DIA vanuit de cao bouw & infra. De DIA bestaat uit vijf stappen: 

Stap 1 - Uitnodiging en PAGO-vragenlijst
Volandis informeert de arbodiensten wie volgens de cao bouw & infra recht heeft op een DIA. De arbodienst nodigt je daarop uit deel te nemen. Bij je uitnodiging krijg je een vragenlijst die je thuis op je gemak kunt invullen, digitaal of op papier. Je dient de vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek in bij de arbodienst, of je geeft deze op papier ingevuld aan de doktersassistent.

Stap 2 - Onderzoek door de doktersassistent(e)
De doktersassistent bepaalt je lengte en gewicht, meet je bloeddruk en doet onderzoek naar je longfunctie, gehoor en gezichtsvermogen. Ook wordt er bloed afgenomen voor bloedonderzoek op cholesterol en bloedsuiker. Ben je 40 jaar of ouder, dan maakt een hartfilmpje (ECG) onderdeel van het onderzoek uit. De bedrijfsarts kan het onderzoek laten aanvullen voor bijzondere werkzaamheden in de bouw (extra bloedonderzoek, urinetest, ECG, fietstest).

Stap 3 - Onderzoek door de bedrijfsarts
De bedrijfsarts neemt de vragenlijst, je leefstijl, het werkvermogen en de testresultaten met je door. Aandacht gaat uit naar gezondheidsklachten en aandoeningen die in relatie kunnen staan met je werkzaamheden. Ben je je voldoende bewust van de risico’s van je werk? Welke maatregelen neem je? Weet je de weg naar goede informatie? Een gericht lichamelijk onderzoek vult de gegevens aan. De bedrijfsarts beoordeelt, na ontvangst van de bloeduitslagen, jouw risico op hart- en vaatziekten.

Stap 4 - Advies van de bedrijfsarts, PAGO-rapport
De bedrijfsarts geeft persoonlijk advies. Dit advies is alleen voor jou bestemd. Zo nodig stelt de bedrijfsarts een volgend consult of een werkplekbezoek voor. Dat kan bij een andere deskundige zijn, bijvoorbeeld een leefstijladviseur, een bedrijfsfysiotherapeut of een werkadviseur. Een doorverwijzing naar je huisarts of naar een medisch specialist is ook mogelijk.

Aan het einde van het onderzoek maakt de bedrijfsarts samen met jou een overdracht voor de DIA-adviseur van Volandis. Deze neem je mee naar het adviesgesprek met de DIA-adviseur.

Je ontvangt van de bedrijfsarts het PAGO-rapport met een overzicht van je resultaten en het advies. Dit volgt 1-2 weken later, zodra de bloeduitslagen zijn verwerkt.

Stap 5 - Het gesprek met de DIA-adviseur, persoonlijk Actieplan

Na het onderzoek van de bedrijfsarts ga je in gesprek met de DIA-adviseur van Volandis. Tijdens dit gesprek gaat de DIA-adviseur in op drie thema's van Volandis (zie ook volandis.nl/duurzame-inzetbaarheid):

  • Werk veilig: gezond en veilig werken, werkomstandigheden, steun op het werk…
  • Houd plezier: je collega’s en leidinggevende, je baan, overleg, werkdruk…
  • Kijk vooruit: verzuim, opleidingen, kans op behoud van werk…

 Met het advies van de bedrijfsarts en de uitkomst van het DIA-gesprek stel je een eigen Actieplan samen. De DIA-adviseur helpt jou daarbij. In dit plan staan de acties die jij concreet kunt uitvoeren om gezond, veilig, vitaal en gemotiveerd te blijven werken. Je krijgt toegang tot de kennis en kunde van Volandis. Zo nodig verwijst de adviseur je door naar onze samenwerkingspartners voor ondersteuning bij je loopbaan. Voor meer informatie: samenwerkingspartners.

De ingevulde PAGO-vragenlijst komt in jouw dossier bij de arbodienst, samen met de testresultaten en het onderzoek van de bedrijfsarts. Zijn de bloeduitslagen bekend, dan ontvang je het PAGO-rapport met een overzicht van de resultaten en de adviezen. De bedrijfsarts beheert je medische dossier bij de arbodienst. Die gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat geldt ook voor het PAGO-rapport. Zonder jouw toestemming verstrekt de bedrijfsarts geen informatie aan je werkgever of aan anderen.

De bedrijfsarts heeft jouw toestemming nodig om een aantal gegevens met Volandis te delen voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Specifiek op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Volandis maakt daarmee onder andere rapportages voor de bedrijfstak, toolboxen, de RI&E voor de Bouw & Infra en A-bladen met veilige en gezonde werkmethoden. Je zult hierin nooit persoonlijk te herkennen zijn. De gegevens die Volandis van jou wil ontvangen, zijn de antwoorden op de PAGO-vragenlijst, testresultaten, diagnosen en geadviseerde vervolgacties.

Samen met de bedrijfsarts vul je een overdrachtsformulier voor de DIA-adviseur in. Dit neem je mee naar het adviesgesprek. De DIA-adviseur legt het gesprek en de adviezen vast in je werknemersdossier bij Volandis. Het persoonlijke Actieplan staat daar ook in. Volandis verstrekt dit alleen aan jou en nooit aan anderen.

Volandis gaat vertrouwelijk met je gegevens om. We zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen je gegevens kunnen inzien of verwerken. In ons privacyreglement is dit nader uitgewerkt.

Een effectieve DIA zorgt ervoor dat je een eerste stap kunt zetten naar je duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken, nodigden we in de afgelopen maanden werknemers uit kennis te maken met de nieuwe werkwijze van Volandis. Vanaf januari 2017 kunnen alle werknemers uit de bouw en infra eens in de vier jaar deelnemen aan de DIA. Onze doelstellingen zijn:

  • Een zo hoog mogelijk deelname aan de PAGO’s en adviesgesprekken.
  • De samenwerking met de arbodiensten goed en efficiënt inrichten.
  • Diensten aanbieden op alle thema’s van duurzame inzetbaarheid.
  • Branche- en bedrijfsrapportages samenstellen op basis van deze thema's.

Per 1 september 2016 is de overgangsregeling individueel budget van kracht. De cao-partijen in de bouw & infra stellen dit geld beschikbaar voor scholing. Werknemers in de sector kunnen dit budget éénmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het budget maakt het mogelijk dat jij écht in actie kunt komen op jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Meer informatie over de overgangsregeling

Neem voor meer informatie over de planning van de DIA of de inhoud van het PAGO contact op met je arbodienst. Wil je meer weten over het adviesgesprek of wil je een adviesgesprek aanvragen? Dan kun je contact opnemen met een DIA-adviseur van Volandis via telefoonnummer 0341 499 299 of je stuurt een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

Is de DIA verplicht?
Nee, deelname aan de DIA is niet verplicht. Het is jouw cao-recht deel te mogen nemen. De DIA wordt door sociale partners in de bouw en infra gezien als de nieuwe norm. Feitelijk is de DIA het vertrouwde PAGO met een plus. Deze plus is het DIA-adviesgesprek. Dit gesprek helpt je inzicht te krijgen in hoe je ervoor staat en hoe je je toekomstkansen kunt vergroten.

Via de arbodienst word je automatisch uitgenodigd. Jouw tijdsinvestering is 2 uur: één uur voor het medisch onderzoek bij bedrijfsarts en assistent en aansluitend één uur in gesprek bij de DIA-adviseur. “Deze investering loont ”, zeggen jouw collega’s vrijwel unaniem. Daarom organiseren steeds meer werkgevers de DIA’s onder werktijd en op bedrijfs- of bouwlocatie. Hiermee maken we het nog gemakkelijker voor je om deel te nemen.

Kan ik mijn eigen DIA plannen?
Dat kan. In overleg met je arbodienst plan je de afspraak in. Organiseert je werkgever de planning, dan stem je met je werkgever af. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je eerder deelnemen, dan neem je contact op met een DIA-adviseur van Volandis. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

Moet ik het persoonlijk Actieplan delen met mijn werkgever?
Nee, het Actieplan is van jou alleen. Je bepaalt zelf of je het Actieplan of een deel ervan aan een ander verstrekt.

Is het mogelijk een DIA-adviesgesprek te voeren zonder deelname aan het PAGO?
Standaard volgt het DIA-adviesgesprek direct aansluitend aan het PAGO (preventief medisch onderzoek). De DIA-adviseur gebruikt daarbij het overdrachtsformulier met antwoorden op een aantal onderdelen van de PAGO-vragenlijst. Op verzoek kun je een losstaand adviesgesprek voeren met een DIA-adviseur van Volandis over onze thema’s van duurzame inzetbaarheid (Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit). Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

 

contact