Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Diplomabonus

Om te stimuleren dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun opleiding afmaken hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een subsidieregeling afgesproken, de Diplomabonus. Deze regeling houdt in dat eerdergenoemde bbl-studenten een diplomabonus ter hoogte van € 2.500,- (bruto) ontvangen van hun werkgever na het behalen van het diploma. Deze diplomabonus geldt voor studenten die op of na 1 september 2021 hun diploma behalen. Werkgevers die de diplomabonus hebben uitbetaald, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Diplomabonus ter dekking van de kosten. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Volandis.

Inhoud van de regeling

De hoogte van de subsidie Diplomabonus is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt € 2.900,- per uitgekeerde diplomabonus.

 1. De subsidie moet zo snel mogelijk na de diplomadatum worden aangevraagd. 
 2. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie rust bij de werkgever.
 3. De werkgever is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op de subsidie Diplomabonus wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De werkgever heeft aan de werknemer een diplomabonus uitbetaald ter hoogte van € 2.500,- (bruto) omdat deze werknemer op of na 1 september 2021 een diploma heeft behaald van een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein:
  - Bouw & Infra;
  - Afbouw, hout en onderhoud of;
  - Techniek en procesindustrie.

Niet te verwarren met de verschillende cao's. De afspraken gelden alleen voor werkgevers en werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen.

 • De werknemer heeft deze bbl-opleiding bij de betreffende werkgever gevolgd en de werkgever heeft hiertoe met de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de zin van artikel 7.2.8 van de wet educatie en beroepsonderwijs.
 • Er is gedurende de bbl-opleiding minimaal 6 maanden sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het 'Reglement subsidie Diplomabonus’. Bekijk het reglement hier.

Aanvraag en uitbetaling

Om aanspraak te maken op de subsidie Diplomabonus dient een aanvraag ingediend te worden via het subsidie portaal. Inloggen is eenvoudig en kan gedaan worden door de persoon die ook het cursusportaal beheert. De inlogcode is namelijk hetzelfde. Vraagt iemand anders de subsidie aan? Check deze handige handleiding voor de juiste procedure.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de Diplomabonus? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

De afspraken gelden voor werkgevers en werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen. 

Werkgevers die een diplomabonus hebben uitbetaald aan een werknemer kunnen de subsidie bij Volandis aanvragen.

De werkgever waar de werknemer de opleiding heeft gevolgd moet de diplomabonus aan de werknemer uitbetalen.

Je moet de diplomabonus uitbetalen aan de werknemer die bij jou de opleiding heeft gevolgd op of na 1 september 2021 zijn of haar diploma heeft behaald.

Nee, de diplomadatum moet liggen op of na 1 september 2021.

Het gaat bij de diplomabonus om een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding van een werknemer die onder de cao Bouw & Infra valt in het domein:

 • Bouw & Infra;
 • Afbouw, hout en onderhoud of;
 • Techniek en procesindustrie.

Ja, de diplomabonus geldt ook voor een uta-werknemer die onder de cao Bouw & Infra valt en die een bbl-opleiding voor een kantoorfunctie heeft gevolgd.

Nee, het maakt niet uit wanneer de werknemer met de opleiding is begonnen.

Ja, het maakt niet uit of de werknemer overdag, ’s middags of ’s avonds naar school is gegaan.

Ja, want de werkgever waar de werknemer de opleiding heeft gevolgd moet de diplomabonus uitbetalen, ongeacht of hij of zij nog werknemer bij je is.

Ja, want de werkgever waar de werknemer de opleiding heeft gevolgd moet de diplomabonus uitbetalen, ongeacht of hij of zij nog in de sector Bouw & Infra werkt.

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 2.900 per terecht uitbetaalde diplomabonus.

Nee, de subsidieregeling diplomabonus voorziet hier niet in.

Er zijn vijf eisen waaraan moet worden voldaan:

 1. Je moet onder de cao Bouw & Infra vallen;
 2. Je moet aan de werknemer een diplomabonus uitbetaald hebben ter hoogte van € 2.500 bruto;
 3. Deze werknemer moet op of na 1 september 2021 een diploma hebben behaald van een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein:
  a. Bouw & Infra;
  b. Afbouw, hout en onderhoud of;
  c. Techniek en procesindustrie.
 4. Deze werknemer heeft deze bbl-opleiding bij jou gevolgd.
 5. Je hebt gedurende de bbl-opleiding minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst met deze werknemer gehad waarop de cao Bouw & Infra van toepassing was.

Nee, de diplomabonus moet uitbetaald zijn voordat subsidie kan worden aangevraagd.

Er zijn vier bewijsstukken nodig:

 1. Een kopie van het rechtsgeldige diploma waaruit blijkt dat het diploma is behaald op of na 1 september 2021.
 2. Een kopie van de loonstrook waaruit de uitbetaling van de diplomabonus blijkt;
 3. Een kopie van de volledig ingevulde en door de werkgever en werknemer ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst;
 4. Een kopie van de door de werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst.

Ja, dat dat kan mits het tweede diploma ook behaald wordt op of na 1 september 2021.

Nee, tijdens de opleiding van de werknemer moet er een geldige beroepspraktijkvormingsovereenkomst zijn, maar het kan zijn dat beroepspraktijkvormingsovereenkomst op diplomadatum al is geëindigd.

Nee, een verklaring van het ROC is niet voldoende. Wel kan de werknemer bij OC&W een uittreksel van het diploma downloaden (Uittreksel diploma downloaden). Dit uittreksel voldoet wel als bewijsstuk omdat we de geldigheid hiervan kunnen controleren (via www.mijndiplomas.nl). 

Je moet de aanvraag zo spoedig mogelijk na de diplomadatum indienen.

Ja, je kunt bezwaar indienen bij het bestuur van Volandis. Dat moet wel binnen zes weken na ontvangst van de afwijzing.

contact