Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

SROI

Sinds 2011 neemt de overheid bij inkopen en aanbestedingen social return als contractvoorwaarde op. Het doel van Social Return On Investment is tweeledig: 1) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op, zodat zij kunnen participeren in het arbeidsproces 2) en bedrijven geven hiermee invulling aan hun rol van maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Social Return on Investment is een meetinstrument, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het gaat over hoe je sociaal rendement uit je bedrijf kunt behalen. De overheid hanteert dit begrip niet als zodanig in haar beleid. Om er als bedrijf toch zoveel mogelijk profijt van te ondervinden, is het wel goed hiernaar te kijken en het te implementeren, zodat het ook echt iets oplevert. SROI maakt deel uit van de Participatiewet, die er voor moet zorgen dat meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt.

Het gaat altijd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld doordat zij al lange tijd in een uitkeringssituatie zitten, zoals de WIA, WAO, Wajong of bijstand. Er moet dan wel een praktijkopleider of leermeester zijn die de leerlingen begeleidt. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen aan deze mensen behoort tot de mogelijkheden.

Het moet gaan om een aanbesteding boven de € 250.000,-. Lokaal, dus op gemeentelijk niveau, ligt de aanbestedingsdrempel vaak veel lager. Gemeenten hebben ook veel ruimte de concrete invulling naar eigen inzicht vorm te geven. De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Daarnaast zijn er meestal subsidiemogelijkheden voor het in dienst nemen van deze doelgroepen. Regels hieromtrent wijzigen nogal eens, het is dus zaak je goed te laten informeren. Je eigen gemeente speelt hierin een belangrijke rol.

Er zijn vaak ook mogelijkheden voor loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van 55-plussers. Werkgevers maken hier nog niet altijd gebruik van. Door de vergrijzing en ontgroening zijn 55-plussers nu en in de toekomst 55-plussers hard nodig. Het voordeel is dat zij veel ervaring hebben en zich minder vaak ziek melden.

Dat hangt er voor een deel vanaf hoe je er zelf mee omgaat. Het is bijvoorbeeld een manier invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je draagt als werkgever een steentje bij aan de arbeidsparticipatie van doelgroepen. En je verbindt hele diverse werknemers met elkaar op de werkvloer. Dit kan nieuwe inzichten en een rijke ervaring opleveren. Werkgevers kunnen ervoor kiezen  hun imago naar buiten een ‘gezicht’ te geven en zo goodwill kweken.

Een financieel voordeel zijn de loonkostensubsidies en de no-riskpolis. Deze polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling af bij ziekte. Dit was voorheen voor vijf jaar, maar is sinds kort voor onbepaalde tijd vastgesteld door de Kamer.

Bij de gemeente is na te vragen welk eisen zij hanteren. Bouwend Nederland stimuleert social return voor opdrachtnemers in de Bouw en Infra. Op de website kun je meer informatie vinden, zoals good practices.

contact