Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Rol leidinggevende

Leidinggeven is het beïnvloeden van gedrag van een andere werknemer of groep werknemers om een bepaald doel te bereiken. Er zijn verschillende stijlen van leidinggeven. De stijl van leidinggeven hangt af van de voorkeur van de leidinggevende zelf, het team waaraan leiding wordt gegeven en de cultuur van de organisatie.
Situationeel leidinggeven houdt in dat je een delegerende, coachende, overtuigende of instruerende stijl hanteert. De laatste stijl is overwegend directief, taakgericht en houdt in dat je werknemers veel sturing geeft, door bijvoorbeeld zelf te plannen, organiseren en controleren. De coachende stijl is gericht op het ondersteunen van werknemers door te luisteren en feedback en advies te geven. Deze coachende manier van leidinggeven heeft een bewezen positief effect op de gezondheid en het welzijn van werknemers en is daardoor de meest effectieve stijl.

Coachend leiderschap wordt ook wel ‘charismatisch’ of ‘inspirerend’ leiderschap genoemd. Daarnaast zijn er ook overlappen met ‘dienend leiderschap’. Coachend leiderschap gaat ervan uit dat werknemers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren (zoals beloning), maar ook aan intrinsieke factoren (zoals steun of een luisterend oor). Coachend leidinggevenden tonen vertrouwen in zichzelf en hun medewerkers en behandelen iedere werknemer als een individu. Ze vergroten het vertrouwen van werknemers en ontwikkelen vaak een emotionele band met de werknemers.
De relatie tussen leidinggevende en werknemer is het best bij een coachende stijl van leidinggevenden. De steun van de leidinggevende aan de werknemer levert hier een belangrijke positieve bijdrage aan. Werknemers die steun van hun leidinggevende ervaren, zijn meer tevreden, ervaren meer werkplezier, zijn meer betrokken bij het bedrijf en leveren betere werkprestaties.

Een goede relatie tussen leidinggevende en werknemer is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dit hangt sterk samen met open overleg met je werknemers. De kwaliteit van de relatie tussen jou en je werknemer is van invloed op het ontstaan en voorkomen van verzuim. Maar ook is het een goede voorspeller van een aantal gunstige resultaten ten aanzien van prestaties, tevredenheid, betrokkenheid, taakduidelijkheid en competenties.

In de Bouw & Infra sector is veel aandacht voor veilig werken. Ondanks de inspanningen vinden er toch nog veel (bijna) ongevallen plaats. In de bouw zijn er helaas jaarlijks te veel doden te betreuren.

Hoe komt het dat, ondanks alle aandacht die er voor veilig werken en het beïnvloeden van gedrag is, toch zoveel (bijna) ongevallen plaatsvinden? Dit kunnen we niet accepteren. We moeten ons blijven inspannen en zoeken naar mogelijkheden om ongevallen en blootstellingen terug te dringen! Maar hoe?
Het Adviesblad Veilig Gedrag geeft inzicht in het organiseren van veilig gedrag gebaseerd op drie uitganspunten:

  • Stuur op onbewust gedrag naast bewust gedrag;
  • Geef medewerkers eigen regie en laat ze zelf vaststellen hoe ze veilig kunnen werken;
  • Stuur op de gevolgen van gedrag, geef feedback over wat goed gaat en grijp in als het mis (dreigt) te gaan.
Om veilig (onbewust) gedrag te realiseren is het cruciaal dat medewerkers actief betrokken worden bij de aanpak. De hele organisatie is verantwoordelijk voor en het uitdragen van veilig gedrag. Dus ook de directie, de leidinggevenden en de afdeling P&O spelen een belangrijke rol.

Enkele tips om (meer) coachend leiding te geven:

Ken je team
Als coachend leidinggevende wil je op de hoogte zijn van onderlinge relaties, de totale kennis en kunde en de samenwerkingsgraad. Hoe is de mix van ervaren, zelfstandige werknemers met jonge starters op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Kortom hoe kun je als team de doelen realiseren?

Motiveren en inspireren
Zeg niet alleen wat je werknemers moeten doen, maar motiveer ook waarom je bepaald gedrag van ze verlangt. Vraag ook aan je werknemers op welke wijze ze kunnen bijdragen aan het doel van de organisatie.

Competentiemanagement
Belangrijk is dat je werknemer op de juiste plek in de organisatie zit. Hoe beter de functie bij hem past, hoe productiever hij is. Onderzoek samen met je werknemer hoe hij het best tot zijn recht komt en welke functie daarbij past. Als je weet binnen welke functie je werknemer het best tot zijn recht komt, coach hem dan om zich daarin verder te ontwikkelen.

Vier successen
Geef niet alleen aandacht aan successen die behaald zijn door individuele werknemers, maar ook aan teamsuccessen. Belangrijk is om dit op het moment van behalen van het succes te doen. Erkenning van inzet en resultaten werkt zeer motiverend. Benadruk synergie, want successen worden meestal door meerdere medewerkers behaald.

Doel, duidelijkheid en feedback
Vooral in moeilijke tijden is coachend leidinggeven van groot belang. Staat je bedrijf voor grote wijzigingen? Stel duidelijke doelen en geef tijdig feedback. Deze transparantie geeft vertrouwen en houdt de werksfeer positief.

Inspiratie opdoen?
Er zijn boeken vol geschreven over leiderschapsstijlen. Dienend leiderschap lijkt op coachend leiderschap maar kent weer andere accenten. Wil je meer informatie over coachend leiderschap dan vind je hier. Wil je als leidinggevende weten wat je voorkeurstijl is in verschillende werksituaties en hoe effectief je stijl is, doe dan de deze test.

Coachend leiderschap geeft je als werknemer de kans om initiatief te tonen en bij je leidinggevende en het team aan te geven wat je actief kunt bijdragen aan de doelstellingen.

Je kunt aangeven waaraan je behoefte hebt. Ben je in staat zelfstandig te werken of wil je juist meer coaching of sturing? Ben je je bewust van je eigen rol in het team en die van anderen? Wil je meer over je eigen wijze van handelen weten, dan kun je bijvoorbeeld de DISC test doen. Het resultaat van deze test kun je met je leidinggevende bespreken in relatie tot je persoonlijke doelen en de organisatiedoelen.

Daarnaast geeft het coachend leiderschap ook de kans om tijdig onderwerpen te bespreken die je minder prettig vindt of waar je tegen aan loopt. Vanuit wederzijds respect en vertrouwen wordt aan een wenselijke situatie gewerkt.

Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: info@volandis.nl / 0341 - 499 299 of chat met een van onze adviseurs op de website.
contact