Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Handboek arbeidsmiddelen

Het Arbobesluit schrijft voor dat arbeidsmiddelen bij gebruik in veilige staat moeten zijn en dat ze periodiek gekeurd worden. Het Arbobesluit noemt echter geen frequentie. Het is raadzaam een veilige ondergrens van minstens eenmaal per jaar te hanteren. Indien arbeidsmiddelen minder dan éénmaal per jaar worden gebruikt, is het handiger alleen voorafgaand aan het gebruik te inspecteren.
Het Handboek Arbeidsmiddelen is een gratis en handig hulpmiddel waarmee je onder andere keuringen voor de meeste arbeidsmiddelen kunt laten uitvoeren. Naast deze inspectielijsten bevat het Handboek lijsten met aandachtspunten bij de aanschaf, afname en controle voor veilig gebruik.

De lijsten uit het Handboek Arbeidsmiddelen kunnen gebruikt worden door de werkgever, preventiemedewerker, inkoper, inspecteur en bouwplaatsmedewerkers.

Arbeidsmiddelen zijn 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties'. Arbeidsmiddelen maken het werk in de bouwnijverheid lichter en gemakkelijker. Goed onderhoud van de arbeidsmiddelen is niet alleen van belang voor hun levensduur, maar ook noodzakelijk voor de veiligheid van werknemers die ermee werken.

Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig inspecteren en keuren (beoordelen) van arbeidsmiddelen. Deze moeten in goede staat zijn en op de juiste wijze worden gebruikt, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Aan deze wettelijke verplichting kan alleen worden voldaan als een arbeidsmiddel bij aanschaf in ieder geval voldoet aan wettelijke (arbo)normen en eisen.

Het Handboek Arbeidsmiddelen is op verzoek van en in samenwerking met materieelbeheerders in de bouw gemaakt, zodat met minimale inspanning een maximale veilige inzet van arbeidsmiddelen te realiseren is. Hierbij is het doel dat alle checks aan arbeidsmiddelen, zoals deze in het handboek zijn opgenomen, door het bedrijf zélf kunnen en mogen worden uitgevoerd. Met het Handboek Arbeidsmiddelen heeft de bedrijfstak en hebben de bedrijven een complete aanpak van de arbozorg op het gebied van arbeidsmiddelen in handen.

Met het Handboek Arbeidsmiddelen:

  • Weet je aan welke arbowetgeving en normen het arbeidsmiddel moet voldoen.
  • Bewaak je veilig gebruik van het arbeidsmiddel.
  • Controleer je of de veiligheid van het arbeidsmiddel vergelijkbaar is met de nieuw-situatie.

De handleiding beschrijft hoe je de juiste checklijst voor een arbeidsmiddel kunt vinden. Tevens zijn de lijst met aandachtspunten bij aanschaf en een model aankooplijst bijgevoegd. Op deze lijst geeft de gebruiker de van toepassing zijnde wetgeving, normen, richtlijnen, etc. aan.

De juiste afname-, controle- en inspectielijsten zijn via de tabellen in het handboek te vinden. Vervolgens moet je deze zelf downloaden op de betreffende pagina op onze website.

Afnamelijsten
Deze lijsten dienen als handreiking om in de aanschaffase de keuze te kunnen maken voor een zo veilig mogelijk arbeidsmiddel.

Controlelijsten
Deze lijsten zijn voor het controleren van het juiste gebruik van het arbeidsmiddel en bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inspectielijsten
Deze lijsten bevatten inspectiepunten waarmee het arbeidsmiddel kan worden geïnspecteerd door het bedrijf zelf.

contact