Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidies

Voor de leermeestercursus verstrekken wij ook subsidie, klik hier voor meer informatie.

Cao-partijen zijn een tijdelijke Overgangsregeling Tegemoetkomingen overeengekomen voor werkgevers van leerlingen die vóór 1 september 2015 reeds een bbl2-opleiding volgden en op of na 1 september 2015 aansluitend met hun bbl3-opleiding starten.

De belangrijkste voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen vind je in dit reglement.

De financiële tegemoetkoming bestaat uit twee delen:
a)    Startbedrag
b)    Diplomabedrag

De tabellen voor zowel opleidingsbedrijven als individueel opleidende bedrijven die gelden vanaf 1 september 2015 zijn:

     
Dagonderwijs    
Leeftijd Startbedrag Diplomabedrag
17 jaar 3.750 3.750
18 jaar 4.800 4.800
19 jaar 5.550 5.550
20 jaar 5.700 5.700
21 jaar 5.100 5.100
22 jaar 4.650 4.650
23 jaar en ouder 4.650 4.650
     
Avondonderwijs    
23 jaar en ouder 2.325 2.325


Aanmelden leerlingen
Om subsidie voor de leerling te krijgen, moet de werkgever de leerling allereerst aanmelden bij Volandis. Volandis regelt, namens de Bouw- en Infrasector, de uitbetaling van de subsidies. Het aanmelden van de leerling doet de werkgever door het registratieformulier in te vullen. Om het formulier met de juiste benamingen en codes van de opleidingen in te vullen is een overzicht beschikbaar. Vervolgens moet het formulier worden geprint en voorzien worden van de handtekeningen van de leerling en de werkgever. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt de werkgever naar de afdeling Subsidieadministratie van Volandis of (gescand) per e-mail naar info@volandis.nl. Let op: bij het registratieformulier moeten bijlagen worden meegezonden:

 • kopie identiteitsbewijs van de leerling-werknemer;
 • kopie van de onderwijsovereenkomst (OOK);
 • kopie van de arbeidsovereenkomst

Meer informatie
Voor vragen over de subsidie, subsidievoorwaarden en subsidie-aanvragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Subsidieafdeling van Volandis.

Telefoon: 0341 - 499 252
E-mail: subsidies@volandis.nl

 

Tot en met 31 december 2019 gold de overgangsregeling voor het individueel budget. Neem voor meer informatie contact op met Volandis via 0341 - 499 299 of bedrijfsbureau@volandis.nl

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een 'stimuleringsregeling BBL' afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 tot en met 30 juni 2021 en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Doel van de regeling
• Bevorderen en behouden instroom van leerlingwerknemers in de BBL-opleidingen (niveau 2 of 3).
• Blijvend zorg dragen voor goede begeleiding door een opgeleide leermeester van leerlingwerknemers.
• Stimuleren opleidingsbedrijven én individuele leerbedrijven om leerlingwerknemers in dienst te nemen.
• Stimuleren inlenende leerbedrijven om leerlingwerknemers een opleidingsplek te bieden.

Inhoud van de regeling
Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerlingbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of gestart is met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend. Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je:

• Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en;
• Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Belanghebbende voldoet aan het reglement erkenning leerbedrijven SBB (www.s-bb.nl) inclusief de sectorale aanvullingen van de sector Techniek en gebouwde omgeving en heeft een leermeester of instructeur in de zin van dit reglement in dienst.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Stimuleringsmaatregel BBL’.

Aanvraag en uitbetaling
Wil je gebruik maken van deze regeling? Vanaf 1 november geldt de volgende procedure:

- Log in bij het Leermeesterportaal van Volandis. Daar kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen, zie ook de handleiding.
- Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvangssubsidie 9 weken na de startdatum van de opleiding uitbetaald.
- De afrondingssubsidie kan op het moment van diplomering aangevraagd worden (minimaal 15 maanden na de startdatum van de opleiding).

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

Cao-partijen hebben een subsidieregeling afgesproken voor het in vaste dienst nemen van uitzendkrachten van 50 jaar of ouder, die minimaal 10 jaar werkzaam zijn geweest als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Deze regeling is onderdeel van een breder stimuleringspakket voor behoud van vakkrachten. Het Volandis Fonds voert deze regeling uit.

Inhoud van de regeling

De subsidie is eenmalig en het recht ontstaat 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst.

 • De hoogte van de subsidie is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt bij een fulltime dienstverband € 5.500
 • Bij een parttime dienstverband geldt een subsidiehoogte naar rato van de arbeidsduur.
 • De subsidie kan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden aangevraagd.
 • De subsidie moet binnen 9 maanden na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door belanghebbende worden aangevraagd.
 • Belanghebbende is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op de subsidie rust op belanghebbende.
 • De bewijslast ten aanzien van de voorwaarde kan worden verkregen bij pensioenuitvoerder APG (dit zal het Volandis Fonds opvragen.) Door privacyregels kan de bewijslast alleen worden verkregen met met instemming van de werknemer.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

 • Een belanghebbende kan in aanmerking komen voor subsidie voor iedere werknemer die in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2023 in vaste dienst zijn getreden.
 • Een belanghebbende heeft recht op subsidie voor de werknemer wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Belanghebbende valt onder de cao Bouw & Infra en de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit beide cao’s, waaronder het afdragen van premies voor de bedrijfstakfondsen over de loonsom van de werknemer.
  • Belanghebbende is met de werknemer een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en waarop de cao Bouw & Infra van toepassing is verklaard.
  • Werknemer werkte voorafgaand aan de indiensttreding als uitzendkracht bij belanghebbende.
  • Werknemer is op indiensttredingsdatum 50 jaar of ouder.
  • Werknemer is in de periode van 30 jaar voorafgaand aan de indiensttredingsdatum ten minste 10 jaar werkzaam geweest als werknemer in de zin van de cao Bouw & Infra. 

 • Belanghebbende is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en verder alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het 'Regelement subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten’. Bekijk het regelement hier.

Aanvraag en uitbetaling

De subsidie kan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst aangevraagd worden via het nog te bouwen subsidieportaal van Volandis. Wil je gebruik maken van deze regeling? Vanaf 1 augustus 2021 geldt de volgende procedure:

 1. Belanghebbende dient een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het kantoor van Volandis, t.a.v. Afdeling Bedrijfsbureau.
 2. Het aanvraagformulier moet voorzien zijn van:
  a) Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
  b) Een volledig ingevuld en door de werknemer ondertekend instemmingsformulier voor het opvragen van de bewijslast onder artikel 3 lid 2e.
  c) Een factuur of overeenkomst waaruit blijkt dat de werknemer voorafgaand aan de indiensttreding als uitzendkracht bij belanghebbende werkzaam was.
 3. Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie nadat het recht is ontstaan betaalbaar gesteld. De belanghebbende ontvangt van Volandis een specificatie van de betaalbaar gestelde subsidie. Zes weken na dagtekening van de specificatie dient deze geaccepteerd te zijn door belanghebbende.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling indiensttreding uitzendkrachten? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens. Ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief nog niet? Meld je hier aan.

Delen via:

contact