Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Overleg

Nut en noodzaak

Het doel van overleg is informatie uitwisselen. In een organisatie maakt men vaak een deel van een product of biedt een dienst aan. Iedereen is gedeeltelijk verantwoordelijk voor een deel van het geheel. Om dit geheel te realiseren heb je elkaar nodig. De samenwerking bestaat dus ook uit informeren, afstemmen en coördineren. Overleg is ook nodig over werk overstijgende onderwerpen zoals marktontwikkelingen, nieuwe kansen en aandachtpunten, nieuw materiaal etc.

Bij de uitwisseling van informatie is het goed dat iedereen een belangrijk aandeel in het geheel heeft. Zo voelt iedereen zich gehoord. Zorg daarom voor tweerichtingsverkeer. Iedereen heeft evenveel inbreng en mag zeggen wat hij vindt. Ook als je het ergens niet mee eens bent.

Goed en regelmatig overleg tussen werkgever en werknemer, ook onderling, draagt bij aan begrip voor elkaars aandeel in het werk. Het motiveert vervolgens weer om naar elkaar te luisteren. Ook draagt het bij aan een goede en prettige werksfeer. Er zijn verschillende soorten overleg zoals een vergadering, werkoverleg en functioneringsgesprek.

Een vergadering kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld brainstormen, informatie geven of tot besluiten komen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen alle deelnemers een agenda met bijbehorende informatie. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat de vergadering kort en krachtig is. Voor een werkgever zijn vergaderingen belangrijk, omdat er meningen en informatie wordt uitgewisseld die bijdragen aan juiste besluitvorming. Zo hebben werknemers hier invloed op , omdat ze tijdens de vergadering hun mening kunnen ventileren. Dit leidt tot grotere motivatie en werkbetrokkenheid.
Werkoverleg is in feite een bijzonder soort vergadering. Meestal vindt dit overleg éénmaal per week plaats. Tijdens het werkoverleg worden zakelijke onderwerpen besproken, maar ook het reilen en zeilen van het bedrijf zelf. Vanuit het management kan bedrijfsinformatie worden doorgegeven aan de werknemers. Ook is een werkoverleg een goed moment om nieuwe kansen en problemen te bespreken die zich op de werkvloer voordoen. Voordeel van een werkoverleg is dat werknemers zich gehoord voelen en een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van het bedrijf. Een werkbespreking wordt ook vaak gezien als een werkoverleg, maar heeft tot doel het werk te bespreken dat moet worden uitgevoerd. Verloopt het werk volgens de planning en welke problemen zijn er?

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een werknemer en een leidinggevende. Het doel van dit gesprek is het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Functioneringsgesprekken worden meestal jaarlijks gevoerd.

Het is een onderdeel van een functioneringscyclus. Deze bestaat uit 3 soorten gesprekken: functionerings-, beoordelings- en planningsgesprekken. De laatste twee worden in de regel samen in één gesprek opgenomen. Functionerings- en planningsgesprek zijn tweerichtingsverkeer (dialoog). En beoordelingsgesprek is dat niet (monoloog).

Er zijn ook werkgevers die ervoor kiezen eenmaal per jaar een voortgangsgesprek te hebben met hun werknemers waarin alle drie de bovengenoemde gesprekken in één moment zitten.

Tijdens een functioneringsgesprek wordt in de regel eerst de voortgang besproken van de onderwerpen die zijn afgesproken in het vorige gesprek. Een aantal onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn:

  • Hoe was de samenwerking in het team en met klanten.
  • Wat is erg succesvol verlopen?
  • Waar is de werknemer tegenaan gelopen in het werk
  • Waar ziet de werknemer oplossingen voor de aandachtspunten
  • Hoe kan de werkgever hem hierin faciliteren?

Na de evaluatie  zijn er mogelijk nieuwe onderwerpen die voor de komende periode van belang zijn om goed te blijven functioneren.

  • Zijn er ontwikkelwensen voor korte en lange termijn (ambities)? (scholing etc.)
  • Ambieert de werknemer een andere functie?
  • Zijn er wijzigingen in de werk-privé balans van de werknemer?

Het Advies Dynamische Functioneringscyclus biedt handvatten om functioneringsgesprekken te voeren die meer rekening houdt met de eigen regie van de werknemer en de faciliterende rol van de werkgever. Een dynamisch functioneringscyclus moet passen binnen de visie van een werkgever waarbij duurzame inzetbaarheid als beleid ook aanwezig is. De verschillen tussen de traditionele wijze van gespreken voeren ten opzichte van de gesprekken zoals in dynamische functioneringscyclus worden in het advies toegelicht.

Neem voor meer informatie contact op met de Vraagbaak van Volandis via 0341 - 499 299 / info@volandis.nl

contact