Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Monitor arbeidsongevallen

Download de Monitor Arbeidsongevallen 2016 - Uitgave Arbouw

In 2015 overkwam bijna acht duizend werknemers in de bouwnijverheid een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer op 6,2 procent van alle werknemers (tabel A). Het ongevallenpercentage is hiermee met 0,3 procentpunt afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt iets boven het niveau van 2013 (6,1 procent). Ruim de helft van de ongevallen gebeurde tijdens het werk. De overige ongevallen gebeurden in de vrije tijd of tijdens het woon-werkverkeer. Het aantal werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 4.630 in 2014 naar 3.920 in 2015 (-15 procent). Het percentage werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 3,7 procent in 2014 naar 3,1 procent in 2015. Dit percentage ligt iets onder het niveau van 2013 (3,3 procent).

Het merendeel van de werknemers (bijna 80 procent) met een ongeval verzuimde vier dagen of meer. De gemiddelde verzuimduur na een arbeidsongeval bedroeg 41 dagen in 2015 en lag daarmee iets hoger dan in 2014 (40 dagen). Van de werknemers met een arbeidsongeval verzuimde 28 procent langer dan 40 dagen. Bij iets minder dan twee vijfde van de werknemers met een ongeval tijdens werktijd ging het om verzuim van minder dan tien dagen. De gemiddelde verzuimduur van de overige ongevallen is daarentegen met 36 procent afgenomen naar 34 dagen in 2015 (54 dagen in 2014). De gemiddelde verzuimduur van alle ongevallen liep af van bijna 46 dagen in 2014 naar 38 dagen in 2015.

In 2015 moest bijna een kwart van de werknemers met een arbeidsongeval worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is meer dan in 2014, toen dit nog voor minder dan een vijfde van de werknemers met een ongeval in werktijd gold. Bij negen procent van de werknemers met een arbeidsongeval bleef de opname beperkt tot één dag. Vier procent van de werknemers met een arbeidsongeval lag langer dan vijf dagen in het ziekenhuis.

In totaal leidden de ongevallen tot een ziekteverzuim van 1.130 manjaren. De loonkosten inclusief overhead van dit verzuim bedroegen circa 68 miljoen euro, waarvan 37 miljoen euro (54 procent) het gevolg was van een arbeidsongeval. Doordat het aantal arbeidsongevallen in 2015 lager lag dan in 2014 lagen de hiermee gemoeide loonkosten eveneens lager.

contact