Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Intredebonus bol machinisten SOMA College

Om te stimuleren dat studenten na het behalen van het diploma machinist grondverzet bol3 of machinist wegenbouw bol3 van SOMA College, in dienst treden bij een werkgever die valt onder de cao Bouw & Infra, hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een subsidieregeling afgesproken, de Intredebonus. Deze gediplomeerde machinisten ontvangen na indiensttreding bij een werkgever die valt onder de cao Bouw & Infra een intredebonus van hun werkgever ter hoogte van € 2.500 bruto. Deze intredebonus geldt voor degene die op of na 1 januari 2024 een diploma machinist grondverzet bol3 of machinist wegenbouw bol3 van SOMA College haalt. De werkgever kan aanspraak maken op subsidie ter dekking van de kosten van de uitbetaling van de intredebonus.

Inhoud van de regeling

De hoogte van de subsidie Intredebonus bol machinisten SOMA College is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt € 2.900,- per uitgekeerde intredebonus. Bij een parttime dienstverband geldt een subsidiehoogte naar rato van de arbeidsduur.

  1. De subsidie moet zo snel mogelijk na indiensttreding worden aangevraagd. 
  2. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie rust bij de werkgever.
  3. De werkgever is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op de subsidie Intredebonus bol machinisten SOMA College wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Werkgever valt onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra en de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit beide cao’s, waaronder het afdragen van premies voor de bedrijfstakfondsen over de loonsom van de werknemer.
  • Werkgever heeft aan de werknemer een intredebonus uitbetaald ter hoogte van € 2.500 bruto bij een fulltime dienstverband (bij een parttime dienstverband geldt een intredebonus naar rato van de arbeidsduur).
  • De werknemer is in het bezit van het diploma machinist grondverzet bol3 (crebonummer 25099) of machinist wegenbouw bol3 (crebonummer 25101) van SOMA College en heeft dit diploma behaald op of na 1 januari 2024.
  • De werknemer is binnen zes maanden na diplomadatum in dienst getreden bij de werkgever en heeft niet eerder de intredebonus ontvangen.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het 'Reglement subsidie Intredebonus bol machinisten SOMA College’. Bekijk het reglement hier.

Aanvraag en uitbetaling

Om aanspraak te maken op de subsidie Intredebonus bol machinisten SOMA College dient een aanvraag ingediend te worden via het subsidieportaal. Inloggen is eenvoudig en kan gedaan worden door de persoon die ook het cursusportaal beheert. De inlogcode is namelijk hetzelfde. Vraagt iemand anders de subsidie aan? Check deze handige handleiding voor de juiste procedure.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de Intredebonus bol machinisten SOMA College? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

contact