Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidie indiensttreding uitzendkrachten

Cao-partijen hebben een subsidieregeling afgesproken voor het in vaste dienst nemen van uitzendkrachten van 50 jaar of ouder, die minimaal 10 jaar werkzaam zijn geweest als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Deze regeling is onderdeel van een breder stimuleringspakket voor behoud van vakkrachten. Het Volandis Fonds voert deze regeling uit.

Inhoud van de regeling

De subsidie is eenmalig en het recht ontstaat 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst.

 • De hoogte van de subsidie is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt bij een fulltime dienstverband € 5.500
 • Bij een parttime dienstverband geldt een subsidiehoogte naar rato van de arbeidsduur.
 • De subsidie kan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden aangevraagd.
 • De subsidie moet binnen 9 maanden na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door belanghebbende worden aangevraagd.
 • Belanghebbende is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op de subsidie rust op belanghebbende.
 • De bewijslast ten aanzien van de voorwaarde kan worden verkregen bij pensioenuitvoerder APG (dit zal het Volandis Fonds opvragen). Door privacyregels kan de bewijslast alleen worden verkregen met instemming van de werknemer.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

 • Een belanghebbende kan in aanmerking komen voor subsidie voor iedere werknemer die in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2023 in vaste dienst zijn getreden.
 • Een belanghebbende heeft recht op subsidie voor de werknemer wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Belanghebbende valt onder de cao Bouw & Infra en de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit beide cao’s, waaronder het afdragen van premies voor de bedrijfstakfondsen over de loonsom van de werknemer.
  • Belanghebbende is met de werknemer een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en waarop de cao Bouw & Infra van toepassing is verklaard.
  • Werknemer werkte voorafgaand aan de indiensttreding als uitzendkracht in de Bouw & Infra.
  • Werknemer is op indiensttredingsdatum 50 jaar of ouder.
  • Werknemer is in de periode van 30 jaar voorafgaand aan de indiensttredingsdatum ten minste 10 jaar werkzaam geweest als werknemer in de zin van de cao Bouw & Infra. 

 • Belanghebbende is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en verder alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het 'Reglement subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten’. Bekijk het reglement hier.

Aanvraag en uitbetaling

De subsidie kan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst aangevraagd worden via subsidieportaal.volandis.nl. In de handleiding staat beschreven hoe de subsidie via dit portaal kan worden aangevraagd. De volgende procedure geldt:

 1. Belanghebbende dient een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het kantoor van Volandis, t.a.v. Afdeling Bedrijfsbureau.
 2. Het aanvraagformulier moet voorzien zijn van:
  a) Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
  b) Een volledig ingevuld en door de werknemer ondertekend instemmingsformulier voor het opvragen van de bewijslast onder artikel 3 lid 2e.
  c) Bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de werknemer voorafgaand aan de indiensttreding als uitzendkracht in de Bouw & Infra werkzaam was.
 3. Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie nadat het recht is ontstaan betaalbaar gesteld. De belanghebbende ontvangt van Volandis een specificatie van de betaalbaar gestelde subsidie. Zes weken na dagtekening van de specificatie dient deze geaccepteerd te zijn door belanghebbende.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling indiensttreding uitzendkrachten? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens. Ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief nog niet? Meld je hier aan.

contact