Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Schadelijke Stoffen Assistent

In de Arbowet staat dat je als werkgever in kaart moet brengen aan welke stoffen werknemers blootgesteld worden, en in welke mate. Daarnaast ben je verplicht om zoveel mogelijk maatregelen te treffen om blootstelling te voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft dit samengevat in het 4-stappenplan van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen. Dit is een omvangrijk stappenplan wat je niet zomaar even doorloopt. Volandis lanceert daarom in het najaar van 2024 een nieuwe tool genaamd: Schadelijke Stoffen Assistent. Met deze tool helpen we je om aan de eisen voor registratie te voldoen. Daarnaast stellen we als sector ook veilige werkwijzen op, die we via deze tool met je gaan delen. Hiermee gaan we als sector voldoen aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo werken we aan écht veilig werken met gevaarlijke producten, zodat er minder werknemers ziek worden van hun werk.

Terwijl wij werken aan de ontwikkeling en invulling van deze nieuwe tool, kun jij als bedrijf zelf onderstaande acties nemen. Je bent dan straks klaar om de tool te gebruiken, én je helpt Volandis om de tool te optimaliseren. Met onderstaand actieplan kun je alvast nadenken over vervanging van gevaarlijke stoffen. Dat is uiteindelijk het belangrijkste doel van de arbeidshygiënische strategie, die je wettelijk verplicht bent om te volgen.

Ga na welke producten op je projecten gebruikt worden en in het magazijn, in de werkbussen en/of op de werf of werkplaats aanwezig zijn. Gebruik deze actie ook gelijk om op te ruimen: voer oude producten die niet meer gebruikt worden op verantwoorde wijze af, zodat je daar verder geen aandacht meer aan hoeft te geven.

Soms is het lastig om in kaart te brengen welke producten er gebruikt worden. Probeer te achterhalen welke collega’s binnen je bedrijf producten inkopen en betrek hen bij deze actie. Het helpt natuurlijk als alle producten centraal ingekocht worden. Als je één of meerdere vaste leveranciers hebt, kun je hen ook vragen of ze je een overzicht kunnen verstrekken van de door hen aan jouw bedrijf geleverde producten.

Inventariseer welke producten een gevaarsetiket hebben. Dit zijn producten met gevaarlijke stoffen en deze noemen we daarom ‘gevaarlijke producten.’ Je kunt op het etiket snel herkennen of producten gevaarlijk zijn, omdat er dan op het etiket een gevaarssymbool staat. Hieronder zie je hiervan twee voorbeelden. GevaarsetikettenEr is verschil tussen materiele gevaren (b.v. “Licht ontvlambaar”) en gezondheidsgevaren (b.v. “Veroorzaakt ernstig oogletsel”). Materiele gevaren staan op het etiket van het product weergegeven met H-zinnen H200 t/m H290. Gezondheidsgevaren staan weergegeven met H-zinnen H300 t/m H373. Daarnaast kunnen er ook milieugevaren op het etiket vermeld staan, die worden weergegeven met H-zinnen vanaf H400.

Dit actieplan richt zich op producten met gezondheidsgevaren, die dus schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor de duidelijkheid noemen we die producten daarom verder “schadelijke stoffen” om ze te onderscheiden van gevaarlijke producten met alleen materiele gevaarseigenschappen. Veel producten hebben overigens een combinatie van materiele, gezondheids- en/of milieugevaren.

Ga na welke leveranciers de schadelijke producten aan je leveren.

Ga na of je van alle schadelijke producten een Veiligheidsinformatieblad (VIB) hebt, dat niet ouder is dan 3 jaar.

Vraag de (ontbrekende) VIB’s op bij de leveranciers. Doe dit ook als het VIB ouder dan 3 jaar oud is, terwijl je het product recent hebt ingekocht.

Om de tool straks optimaal gevuld te hebben, vragen we je om je VIB’s met ons te delen. Stuur hiervoor een e-mail naar vib@volandis.nl waarin je aangeeft dat je VIB’s wilt delen. Je krijgt toegang tot onze cloudomgeving waarin je de pdf-bestanden van de VIB’s kunt plaatsen. Wij verwerken ze en zetten ze klaar in de Schadelijke Stoffen Assistent, zodat je direct aan de slag kunt als de tool online komt. Ga verder met onderstaande stappen om producten die de grootste risico’s opleveren te inventariseren en/of te vervangen.

Je bent nu klaar om de Schadelijke Stoffen Assistent te gaan gebruiken. Deze is naar verwachting in het najaar van 2024 klaar om te gebruiken.

Inventariseer van alle schadelijke producten wat de H-zinnen zijn. Je vindt deze in rubriek 2.2 van het VIB.

Maak op basis van de H-zinnen een rangschikking welke producten het meeste risico voor de gezondheid opleveren. Klik hier om alle H-zinnen te downloaden. Onderaan dit document vind je een uitgebreide versie van deze tabel waarbij de H-zinnen zijn uitgeschreven.

Prioriteit 

H-zinnen 

1 

H334, H340, H341 en H350 

2 

H300, H310, H330, H351, H360, H361, H362, H372 

3 

H301, H311, H314, H317, H318, H331, H335, H370 en H373 

4 

H302, H312, H332, H371 

5 

Overige H-zinnen 

Zoek voor de meest risicovolle producten naar alternatieven die minder risico’s voor de gezondheid geven. Je bent vanuit de Arbowet verplicht om dit te doen, dit is de arbeidshygiënische strategie. Dit houdt in dat je altijd eerst zoekt naar vervanging van een schadelijke stof, voordat je andere beheersmaatregelen treft.

Houd er rekening mee dat het risico niet alleen bepaald wordt door de gevaarseigenschappen van een product, maar ook hoeveel ermee gewerkt wordt. Een product dat veel gebruikt wordt, levert bij vervanging meer gezondheidswinst op dan een vergelijkbaar product dat weinig gebruikt wordt.

In de tabel bij Actie 7 gelden voor sommige producten aanvullende regels:

  • Producten met de H-zinnen H350 en H340 zijn producten die kanker of schade aan het DNA veroorzaken. Zie hier voor aanvullende wetgeving voor deze producten.
  • Producten met de H-zinnen H360, H361 en H362 zijn schadelijk voor de vruchtbaarheid of voor de gezondheid van ongeboren kinderen of zuigelingen. Zie hier voor aanvullende wetgeving voor deze producten.
  • Jongeren (jonger dan 18 jaar) mogen met veel schadelijke stoffen niet werken. Je vindt dat terug in deze tabel. Zie hier voor een uitgebreid overzicht van de H-zinnen waarmee jongeren niet mogen werken.

Je kunt deze stap vastleggen in een beleid om schadelijke stoffen te vervangen door minder schadelijke alternatieven.

Vraag de leverancier van je producten naar alternatieve producten die geen H-zinnen hebben of H-zinnen uit een lagere rij uit de tabel van Actie 7. Je kunt ook zelf zoeken naar een product dat niet de H-zinnen uit Actie 7 bevat.

contact