Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Verschil tussen RI&E en V&G plan

20 oktober 2020

Verschil tussen RI&E en V&G plan

De bouwplaats of een project is een eenmalige en unieke organisatie voor het maken van een bouwwerk. Het V&G-plan ten behoeve van een bouwproces kun je zien als een RI&E voor de bouwplaats-specifieke risico’s. De risico’s van het bouwwerk of project, de locatie en werkplek alsmede de kenmerkende processen moet je inventariseren en je moet maatregelen ontwikkelen en uitvoeren. Ten slotte moet je ook toezicht houden op de toepassing van al die maatregelen.

Terwijl de RI&E vaak gericht is op de gevaren en risico’s die horen bij het werk van de individuele werkgevers, gaat het bij het V&G-plan ook om gevaren die de gebruikelijke risico’s overstijgen, zoals gevaren door het werken met extra risico voor bedelving, vastraken of vallen. En gevaren die ontstaan door de gelijktijdige of opeenvolgende werkzaamheden van de diverse partijen op de bouwplaats (werkgevers, werknemers en zelfstandigen).

Zowel ontwerp- als uitvoeringselementen

Het V&G-plan heeft echter meer functies, bijvoorbeeld het vastleggen van planning en samenwerking/overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project. Het V&G-plan bevat dus zowel ontwerp- als uitvoeringselementen. Soms wordt het V&G-plan daarom ook wel opgesplitst in twee afzonderlijke plannen. Preventie en coördinatie zijn sleutelbegrippen bij het voorkomen van de gevaren!

Verplichting?

Ja, het opstellen van een V&G-plan voor een bouwwerk of project is een verplichting die voortkomt uit het Arbobesluit, indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • met de totstandkoming van het project zijn meer dan 500 mandagen gemoeid, of
  • de totstandkoming beslaat meer dan 30 werkdagen en op het project zullen op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid verrichten, of
  • het project brengt bijzondere gevaren met zich mee (bijvoorbeeld: gevaar voor bedelving, vastraken, vallen e.d. of het graven van putten, ondergrondse- en tunnelwerken).

Verantwoordelijkheid

Het behoort tot de taken van de coördinator voor de ontwerpfase om een V&G-plan op te (laten) stellen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het V&G-plan deel uitmaakt van het bestek. Het dient voor aanvang van de werkzaamheden op het project of de bouwplaats beschikbaar te zijn. De coördinator voor de uitvoeringsfase is verantwoordelijk voor het aanpassen van het V&G-plan indien de voortgang van het project of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

En ten slotte moet iedere werkgever en zelfstandige de afspraken en maatregelen in het V&G-plan naleven (voor zover voor hem relevant)!

Arbowettelijke verplichtingen

De maatregelen in het V&G-plan moeten (onder)aannemers en zelfstandigen dus in staat stellen om hun arbowettelijke verplichtingen na te komen. Dit gaat overigens verder dan alleen formeel wettelijke bepalingen. De opsteller moet zich ook rekenschap geven van afspraken in convenanten, Arbobrochures voor de branche (inspectie SZW) en Arbocatalogi. Al met al is het opstellen van een goed V&G-plan dus nog een hele klus, maar gelukkig zijn er ook de nodige tools die daar bij kunnen helpen!

Handige tools

contact