Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Verplichte Intredekeuring (IK)

Deze keuring geldt voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen bedoeld voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Lees hier alle informatie in de factsheet voor werknemers over de Intredekeuring.

Artikelen in de CAO die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:

 • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 1.1 (intredekeuring)

Veelgestelde vragen over de Intredekeuring en het Intredeonderzoek

Ja. In de de cao Bouw en Infra is als verplichting opgenomen dat wanneer iemand voor het eerst gaat werken volgens de cao, de werknemer een Intredekeuring moet krijgen. Dit geldt ook voor een werknemer die de laatste drie jaar niet bij een werkgever in de bouw- en infrasector heeft gewerkt. De werkgever mag geen arbeidsovereenkomst aangaan als de werknemer niet beschikt over een medische geschiktheidsverklaring voor de beoogde functie. De uitslag van de keuring luidt Geschikt, Ongeschikt of Geschikt onder voorwaarden. In dat laatste geval moet aan de voorwaarden zijn voldaan voordat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten.

De verplichting geldt alleen voor het bouwplaatspersoneel, niet voor het technisch en administratief personeel. In de cao staat aangegeven (met een asterisk (*) ) voor welke functies een geschiktheidsverklaring vereist is. Technisch en administratief personeel mag je niet verplichten zich te laten keuren. De Wet op de medische keuringen verbiedt dit, omdat er geen sprake is van bijzondere veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de beroepsuitoefening. Deze werknemers kunnen wel gebruikmaken van het zogenaamde Vrijwillig Intrede-onderzoek.

Je kunt zelf een afspraak maken met de arbodienst die zorg draagt voor de uitvoering van het Preventiepakket vanuit de cao. De arbodiensten die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Volandis mogen dit preventiepakket uitvoeren. Klik hier voor het overzicht arbodiensten.

De arbodienst geeft aan welke gegevens zij nodig hebben om de werknemer te kunnen keuren. Verder hoef je niets te regelen.  De arbodienst heeft van Volandis per beroep richtlijnen voor de beoordeling van arbeidsgeschiktheid ontvangen. Je kunt de Intredekeuring desgewenst uitbreiden met een Gericht Periodiek Onderzoek (bijv. bodemsanering). Volandis heeft met de arbodiensten afgesproken dat de Intredekeuring binnen een week wordt uitgevoerd.

De arbodienst brengt in eerste instantie de kosten in rekening. Voor 2024 is dit € 164,00 excl. btw per Intredekeuring. De arbodienst geeft aan Volandis door voor welke werknemers er een Intredekeuring is uitgevoerd. In de maand maart na afloop van het kalenderjaar ontvang je van Volandis een overzicht van de werknemers die een Intredekeuring hebben ondergaan en om welk totaalbedrag aan uitgevoerde Intredekeuringen het gaat. Indien je dit overzicht voor akkoord ondertekent en aan Volandis retourneert, ontvang je van Volandis een bedrijfstaksubsidie ter hoogte van het totaalbedrag aan uitgevoerde Intredekeuringen. De btw wordt niet vergoed.

Is de werknemer het niet eens met de uitslag, dan kan hij via Volandis opnieuw een keuring (second opinion) aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een andere arbodienst waarmee Volandis een overeenkomst heeft. Voor de betaling en vergoeding van de Intredekeuring geldt dezelfde procedure als voor de gewone Intredekeuring.

Dat zijn de werknemers die voor het eerst de bedrijfstak binnen komen of de laatste drie jaar niet in de bedrijfstak werkzaam zijn geweest, maar voor wie geen Verplichte Intredekeuring mag worden aangevraagd. Daarbij gaat het met name om technisch en administratief personeel.

Verschillen met de verplichte Intredekeuring zijn:

 • Het onderzoek is vrijwillig, de werkgever heeft geen geschiktheidsverklaring nodig om de werknemer in zijn functie te laten werken.
 • Het Intrede-onderzoek kan worden uitgevoerd terwijl de werknemer al in dienst is.
 • De arbodienst declareert het Vrijwillig Intrede-onderzoek direct bij Volandis, de werkgever ontvangt geen factuur.

Sociale partners hebben besloten dat leerlingen van opleidingstrajecten in de bouw geheel of gedeeltelijk gebruik kunnen maken van het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg. In onderstaand schema wordt aangegeven of een leerling een verplichte Intredekeuring moet ondergaan of in aanmerking komt voor een vrijwillig Intrede-onderzoek.

 • BBL - 1              Intrede-onderzoek  
 • BBL - 2              Intredekeuring  
 • BBL - 3              Intredekeuring  
 • BBL - 4              Intredekeuring
 • BOL - 1              Intrede-onderzoek  
 • BOL - 2              Intrede-onderzoek
 • BOL - 3              Intrede-onderzoek
 • BOL - 4              Intrede-onderzoek
contact