Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Hoe werkt de bedrijfstakatlas

Wat is de Bedrijfstakatlas?

De Bedrijfstakatlas geeft inzicht in hoe werknemers in de Bouw & Infra hun gezondheid en werk (omstandigheden) ervaren. Je kunt hierin je eigen selecties maken om de duurzame inzetbaarheid op verschillende thema’s in beeld te brengen.

De gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) waaraan werknemers in de bouw- en infrasector periodiek vrijwillig deelnemen.

Voor wie is de Bedrijfstakatlas bedoeld?

De Bedrijfstakatlas is geschikt voor:

  • Werkgevers in de Bouw & Infra (bijvoorbeeld om het arbeidsomstandighedenbeleid te actualiseren);
  • Arboprofessionals in de Bouw & Infra;
  • Andere branches;
  • Onderzoeksinstelling en universiteiten;
  • Partijen om de ontwikkelingen op arbeidsrisco’s te volgen.

Wat kan je met de Bedrijfstakatlas? 

De Bedrijfstakatlas geeft op diverse manieren inzicht hoe werknemers in de Bouw & Infra gezond, veilig en plezierig werken ervaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uitsplitsingen te maken op niveau van cao, maar ook op basis van leeftijd, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep. Met name voor branches en gespecialiseerde bedrijven is een beroepsspecifieke monitoring erg waardevol.  

Wat kan je NIET met de Bedrijfstakatlas? 

De bedrijfstakatlas is niet bedoeld om als statistisch instrument te gebruiken. De Bedrijfstakatlas geeft wel een eerste goede indicatie over de (significante) verschillen tussen geselecteerde groepen. Wil je meer weten over de cijfers die je ziet en mogelijke conclusies die je daaruit kunt trekken? Neem dan contact op met Volandis via info@volandis.nl 

Hoe ziet de Bedrijfstakatlas eruit? 

Volandis adviseert werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra over duurzame inzetbaarheid aan de hand van drie pijlers: Werk Veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Elke pijler heeft thema’s en sub-thema’s. Deze indeling is terug te vinden in de Bedrijfstakatlas. De biometriegegevens uit het PAGO zijn als subthema onder thema Gezondheid terug te vinden. 

Figuur 1: de drie pijlers en subthema’s van duurzame inzetbaarheid 

De meeste gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van de PAGO+-vragenlijst die werknemers voorafgaand aan hun PAGO invullen. Je kunt de uitkomsten van vragen uit de PAGO+-vragenlijst analyseren door twee groepen (medewerkers) te selecteren, bijvoorbeeld de cao Bouw versus de cao UTA. Je kunt er ook voor kiezen op twee niveaus een selectie te maken: bijvoorbeeld als je werknemers uit de cao’s Bouw en UTA alleen binnen een bepaalde leeftijdsgroep wilt vergelijken.

Onderzoeksverantwoording en interpretatie 

De gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn ontleend aan vragenlijst- en biometrische gegevens van alle werknemers in de bedrijfstak uit heel Nederland die in het jaar 2019 aan het PAGO of Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) deelnamen. Hierbij moet je je realiseren dat werknemer niet ieder jaar worden uitgenodigd. Ook maken niet alle werknemers van het PAGO gebruik. Ieder jaar zijn de gegevens in de Bedrijfstakatlas dus afkomstig van een andere steekproef van alle werknemers in de Bouw & Infra. 

Behalve de antwoorden op de vragen uit de PAGO+-vragenlijst en de gegevens uit het Biometrie-onderdeel van het PAGO, bevat de Bedrijfstakatlas ook de werkvermogenindex (WVI) en de arbeidsongeschiktheidsindex (AOI). Dit zijn op basis van het PAGO berekende waarden die een beeld geven van de arbeidscapaciteit van werknemers en van de kans dat zij binnen vier jaar voor langere tijd arbeidsongeschikt raken. 

Aandachtspunten 

De Bedrijfstakatlas biedt de mogelijkheid om verschillende combinaties te selecteren om te vergelijken. Bij deze flexibiliteit zijn twee aandachtspunten te plaatsen. Als men in A een selectie cao neemt en in B een sector dan is er overlap tussen beide selecties omdat cao en sector elkaar niet uitsluiten. Dit gegeven moet meegenomen worden in de interpretatie van de resultaten omdat dit doorgaans zal leiden tot een kleiner verschil tussen de groepen, dat daardoor ook minder vaak significant zal zijn. 

Daarnaast geldt dat bij de meeste beroepen de overzichten gebaseerd zijn op (zeer) grote aantallen werknemers. Voor de beroepen met relatief kleine aantallen werknemers (< 50 werknemers) geldt dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 

De significanties zijn berekend aan de hand van de Chi-kwadraat toets. Daarvoor zijn de antwoorden vanuit de PAGO+-vragenlijst gedichotomiseerd.  

Visualisatie resultaten 

De analyse wordt weergegeven in horizontale staafdiagrammen. Verschillen tussen de twee voor vergelijking geselecteerde groepen zijn significant als de kans dat toeval die verschillen veroorzaakt kleiner is dan 5%. Bij het bewegen van de cursor over een van de diagrammen wordt een veld zichtbaar met a) de verkorte weergave van de vraag uit de PAGO+-vragenlijst, b) de score van de selectie, c) het nummer van de vraag uit de PAGO+-vragenlijst, d) wat de vraag voluit is en e) of er sprake is van een significant verschil.  

Figuur 2: presentatie van een grafiek na selectie van categorieën uit groep A en B 

Gezondheidsselectie 

Werknemers in zware beroepen zullen eerder en vaker de bedrijfstak verlaten als gevolg van gezondheidsklachten. Door deze gezondheidsselectie zal het verloop in de zware beroepen groter zijn, waardoor een sterke en relatief gezonde werknemerspopulatie overblijft. Dit is het zogenaamde ‘healthy worker effect’. Dit verlaagt de klachtenpercentages. De gevonden verschillen in klachtenpercentages tussen de twee voor vergelijking geselecteerde groepen zijn dus veelal een onderschatting. 

 

 

 

Delen via:

contact