Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Verantwoording Bedrijfstakatlas en data

Onderzoeksverantwoording en interpretatie 

De gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn ontleend aan vragenlijst- en biometrische gegevens van alle werknemers in de bedrijfstak uit heel Nederland die in de jaren 2019, 2020 en 2021 aan het PAGO of Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) deelnamen. Hierbij moet je je realiseren dat werknemers niet allemaal ieder jaar worden uitgenodigd. Ook maken niet alle werknemers van het PAGO gebruik.   

Ieder jaar zijn de gegevens in de Bedrijfstakatlas dus afkomstig van een andere steekproef van alle werknemers in de Bouw & Infra.  

Behalve de antwoorden op de vragen uit de PAGO+-vragenlijst en de gegevens uit het biometrieonderdeel van het PAGO, bevat de Bedrijfstakatlas ook de werkvermogenindex (WVI) en de arbeidsongeschiktheidsindex (AOI). Dit zijn op basis van de PAGO-gegevens berekende waarden die een beeld geven van de arbeidscapaciteit van werknemers en van de kans dat zij binnen vier jaar voor langere tijd arbeidsongeschikt raken. De PAGO+-vragenlijst is hier in te zien. 

Aandachtspunten 

De Bedrijfstakatlas biedt de mogelijkheid om verschillende selecties te maken. Je kunt op twee verschillende manieren gegevens halen uit de bedrijfstakatlas. De eerste mogelijkheid is om selecties uit de gehele groep te kiezen. Dat kan in de tegels ‘CAO-Sector-Leeftijd-Bedrijfsgrootte’ en ‘Beroep’. De tweede mogelijkheid is door selecties met elkaar te vergelijken. We noemen dat groep A versus groep B. Je kunt zelf de combinaties samenstellen die je wilt vergelijken. De selecties in groepen A en B zijn mogelijk in de andere 8 tegels. 

  1. Bij deze flexibiliteit binnen de selectiekeuze ‘groep A versus groep B’ zijn twee aandachtspunten. Als je in A selecteert op een cao en in B op een sector, dan is er overlap tussen beide selecties omdat cao en sector elkaar niet uitsluiten. Het is van belang dat je dit meeneemt in de interpretatie omdat dit doorgaans zal leiden tot een kleiner verschil tussen de groepen. Hierdoor krijg je minder vaak significatie verschillen.  
  2. Daarnaast geldt dat bij een aantal beroepen de overzichten gebaseerd zijn op (zeer) grote aantallen werknemers. Er zijn echter ook beroepen met relatief kleine aantallen werknemers (< 50 werknemers), hierbij geldt dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Bij aantallen die lager dan 15 werknemers zijn, wordt geen score weergegeven. 

De significanties zijn berekend aan de hand van de Chi-kwadraat toets. 

Visualisatie resultaten bij groep A versus groep B

De analyse wordt weergegeven in horizontale staafdiagrammen. Verschillen tussen de twee voor vergelijking geselecteerde groepen zijn significant als de kans dat toeval die verschillen veroorzaakt kleiner is dan 5%. Bij het bewegen van de cursor over een van de staven in het diagram wordt een veld zichtbaar met:  

a) de verkorte weergave van de vraag uit de PAGO+-vragenlijst;
b) de score van de selectie;
c) het nummer van de vraag uit de PAGO+-vragenlijst;
d) wat de vraag voluit is;
e) of er sprake is van een significant verschil.

Figuur 2: presentatie van een grafiek na selectie van categorieën in groep A en B 

Figuur 3: tekst boven de grafieken

Indien er sprake is van een selectie waarbij minder dan 15 PAGO-deelnemers opgenomen zijn, wordt geen categorie of geen grafiek getoond. De tekst in figuur 3 maakt dit duidelijk. Deze tekst staat boven het veld waar de grafieken gepresenteerd worden. 

Gezondheidsselectie 

Werknemers in zware beroepen zullen eerder en vaker de bedrijfstak verlaten als gevolg van gezondheidsklachten. Door deze gezondheidsselectie zal het verloop in de zware beroepen groter zijn, waardoor een sterke en relatief gezonde werknemerspopulatie overblijft. Dit is het zogenaamde ‘healthy worker effect’. Hierdoor zijn de gevonden klachtenpercentages vaak lager dan dat ze daadwerkelijk zijn, dit bemoeilijkt vergelijking met andere beroepen.  

 

contact