Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Update bedrijfsrapportage, stappenplannen en providerboog

08 januari 2018

mijnVolandis

In onze vorige nieuwsbrief stelden we onze bedrijfsadviseurs voor. Inmiddels zijn we vier weken verder en geven we een update over de bedrijfsrapportage, stappenplannen en providerboog.

Bedrijfsrapportage

De eerste stappen zijn gezet in dit, zowel inhoudelijk als planningtechnisch, ambitieuze traject. We selecteerden een ICT-leverancier voor de ontwikkeling van het werkgeversportaal. Hierin ontvangen werkgevers adviezen over duurzame inzetbaarheid. Uitgangspunt voor de bedrijfsrapportage vormen de 20 thema’s die vallen onder de pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In vier pagina’s geven we een totaalbeeld van het bedrijf, met per thema een score. Deze score is gebaseerd op de PAGO-vragenlijst en de DIA-gesprekken.

Uiteraard is de bedrijfsrapportage anoniem: de resultaten zijn niet te herleiden naar individuele personen. Onder andere doordat minimaal 15 deelnemers  deelgenomen moeten hebben aan de DIA. Kleinere werkgevers ontvangen een branche-, regionaal of functierapport. Deze rapportage heeft als belangrijkste doel mogelijkheden te ontdekken zelf stappen te zetten in duurzame inzetbaarheid.

Stappenplannen

Op alle thema’s willen we werkgevers ondersteunen met tools, hulpmiddelen en stappenplannen. Hiervoor maken we gebruik van bestaande instrumenten, maar ontwikkelen we ook nieuwe instrumenten. Met de ontwikkeling van stappenplannen willen we werkgevers de mogelijkheid bieden zelfstandig en laagdrempelig aan de slag te laten gaan met een thema. In eerste instantie betekent dit dat we op elk van de 20 thema’s een stappenplan ontwikkelen. Zo kan een werkgever stapsgewijs aan de slag met bijvoorbeeld het verminderen van de lichamelijke en geestelijke eisen van het werk, het verhogen van de collegialiteit of het verlagen van het kort frequent verzuim.

Op dit moment ontwikkelen we met een drietal marktpartijen een standaard format voor de stappenplannen. Als dit format gereed is, zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van de providerboog. De ontwikkeling van de stappenplannen is hieraan gekoppeld.

Providerboog

Met de providerboog heeft elke werkgever de mogelijkheid ondersteuning te krijgen bij die thema’s die voor hem belangrijk zijn. We vergelijken het wel eens met een vergelijkingssite. Hoe hoger het waarderingscijfer van het product door de consument, hoe hoger je als organisatie scoort. In het geval van de providerboog beoordeel je providers (aanbieders) ook zelf. Als meerdere werkgevers een bepaalde provider positief hebben beoordeeld, dan stijgt de provider. We vinden dit een insteek waarbij wij de onafhankelijkheid kunnen houden, maar werkgevers ook zelf verantwoordelijk zijn voor een goede beoordeling en daarmee ondersteuning van hun sector.

In de providerboog willen we een ruime keuze aan providers beschikbaar stellen. Tegelijkertijd streven we een hoge kwaliteit na, maar willen we niet in een controlerende rol terechtkomen. Ook willen we geen kostendrempel inbouwen. We denken dan ook aan een insteek waarbij we inhoudelijke kennis van providers vragen. Bijvoorbeeld in het aanleveren van een stappenplan dat betrekking heeft op dat thema waar de provider verstand van heeft. En dan kan het zo zijn dat de “Stoppen-met-roken provider” een stappenplan ontwikkelt om als werkgever stoppen met roken te stimuleren. Een win-win. De provider laat hiermee zijn inhoudelijke meerwaarde zien. Wij verzamelen op deze manier stappenplannen die inhoudelijk goed aansluiten op de thematiek. 

DIA-vragenlijst

Op dit moment hebben we nog niet alle 20 thema’s ondervangen in de PAGO-vragenlijst. In de volgende nieuwsbrief meer over de ontwikkeling van een DIA-vragenlijst.

contact