Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

08 januari 2018

Arbeidsomstandighedenwet

De Eerste Kamer stemde op 24 januari jl. in met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking vormden hiervoor de aanleiding. Naar verwachting gaat de wijziging in op 1 juli 2017.

Dit voorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met:

 • De versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening;
 • De preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever;
 • De randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

De wijzigingen

Zoals al eerder in de nieuwsbrief in november 2016 gemeld gaat het concreet om de volgende wijzigingen:

 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden-spreekuur; 
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • Voor het basiscontract met een arbodienst komen minimumeisen; 
 • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een schriftelijk ‘basiscontract arbodienstverlening'; 
 • Handhaving & Toezicht: de Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten; 
 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie; 
 • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen, krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden; 
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

De inwerkingtreding volgt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De kans is groot dat niet alle wijzigingen per 1 juli van kracht worden. Dat hangt deels af van een voorziene wijzing van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van een second opinion/klachtenprocedure voor adviezen van de bedrijfsarts bij verzuim. Dit wijzigingstraject heeft net een internetconsultatie achter de rug, dat veel commentaar opleverde.

contact