Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Samenwerken

In veel bedrijven werken collega’s met elkaar samen, zowel binnen het eigen team als met collega’s van andere afdelingen. Samenwerken is niet altijd makkelijk en gaat soms mis. We hebben allemaal weleens het gevoel dat je collega je niet begrijpt of dat jij niet snapt hoe je collega denkt en doet. Een conflict zit dan in een klein hoekje. Belangrijk bij samenwerken is dat iedereen hetzelfde doel nastreeft en handelt in het belang van het bedrijf. En dat men weet wat ieders aandeel in het hele bouwproces is. Hoe ziet het bouwproces eruit? Op welke momenten is het belangrijk om samen te werken en hoe overleg je effectief?

Samenwerken zorgt voor betrokken medewerkers, betere prestaties en meer plezier in het werk. Omdat samenwerken niet altijd eenvoudig is, gaan we hieronder in op een aantal factoren voor een succesvolle samenwerking, zoals doelen en procedures.

Handreiking

Werkdruk verminderen door een vergaande samenwerking vereist een lange adem en een actieve rol van iedereen in de organisatie. Dat gaat niet vanzelf. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ook de eigen gelegenheid om te handelen. Werkdruk wordt verminderd door samenwerking op twee manieren. Lees meer in de handreiking 'Samenwerken vermindert de werkdruk'.

Om effectief samen te werken moeten de doelen duidelijk, begrepen en aanvaard zijn. Zonder doel is er geen noodzaak tot samenwerken. Door samenwerken ben je in staat een doel te bereiken dat groter is dan ieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.

Voor een goede samenwerking is het nodig dat ieder teamlid, ook de leidinggevende, precies weet wat van hem/haar verwacht wordt. In een effectief team weten de leden dat iedereen bijdraagt aan het eindresultaat. Door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden wordt het proces gestroomlijnd.

Ook afdelingen moeten samen werken. Inkoop, productie en verkoop. Iedereen is van elkaar afhankelijk. Veel processen zijn digitaal ingericht en men kan via informatiesystemen zien wat door een andere afdeling is geproduceerd. Ondanks deze systemen zal er samenwerking moeten zijn waarbij ‘face to face' contact nodig is. Samenwerking tussen afdelingen is van essentieel belang om elkaar op de hoogte te houden van deelprocessen, kansen en aandachtspunten. Zo kunnen afdelingen van elkaar leren en elkaar versterken.

Om veilig gedrag te realiseren in de werkzaamheden is samenwerken van essentieel belang. Uitgangspunt is dat men moet weten wat de risicovolle werkzaamheden zijn, hoe hier mee om te gaan en welke procedures en spelregels er zijn. Blootstelling aan risicovolle situaties en gevaarlijke stoffen moet gereduceerd worden.

De onderlinge samenwerking is hierbij gericht op het stimuleren van veilig gedrag en aanspreken op onveilig gedrag. Denk aan het gebruik van PBM’s, gebruik van de juiste hulpmiddelen en elkaar waarschuwen bij dreigende escalaties. Niet alleen de leidinggevenden en de directie hebben hierin een voorbeeldfunctie, maar zeker ook collega’s.

Meer informatie over het realiseren van veilig gedrag in de organisatie vind je hier.

Als het doel en de taken helder zijn dan weet men ook waarover gesproken moet worden. Samenwerking houdt dus feitelijk afstemming, overdracht en coördinatie in. Werk gaat over van de ene collega naar de andere en van de ene afdeling naar de andere. Om dit structureel te doen zal er overeenstemming moeten zijn omtrent overlegmomenten. Daarbij kan als leidraad een procedure opgesteld worden. Hoe worden bijvoorbeeld besluiten genomen, kwaliteitsnormen behouden, problemen aangepakt, gesprekken geleid en conflicten gehanteerd?
De mate waarin men elkaar vertrouwt, helpt en respecteert kan de wijze van samenwerken beïnvloeden. Een cultuur waarbij men elkaar complimenten geeft en aanspreekt op gedrag helpt om van elkaar te leren. Negatieve gevoelens kunnen tot uiting komen in het verbale en non-verbale gedrag. Goed luisteren en doorvragen kunnen knelpunten bespreekbaar maken. Binnen een goed draaiend team is er voldoende vertrouwen om knelpunten te bespreken. Dit leidt tot een open communicatie waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd. Men luistert en beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan een oplossing.
Een team bestaat uit verschillende personen. Elk met eigen overtuigingen, ideeën en bewuste en onbewuste opvattingen. Het is handig om elkaars overtuigingen op relevante gebieden te kennen. Als je elkaars overtuigingen kent, begrijp je beter waarom iemand iets doet of zegt.
Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: info@volandis.nl / 0341 - 499 299 of chat met een van onze adviseurs op de website.
contact