user
mijnVolandis voor werkgevers

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Rapportages

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid in de Bouw, Infra en gespecialiseerde aannemerij zich in 2016? Wat betekent dat voor de behoefte aan nieuwe vakmensen? Wat is de benodigde instroom op beroepsopleidingen? De rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie geeft antwoord op deze vragen.

De rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2016 is een coproductie van Fundeon en Annalyse, in opdracht van sociale partners in de Bouw en Infra. Op 1 juli 2016 is Fundeon opgehouden te bestaan en heeft Volandis de publicatie van deze rapportage overgenomen. Wil je informatie over de rapportage, neem dan contact op met Volandis door een e-mail te sturen naar info@volandis.nl of door te bellen met 0341 499 299.

Het nieuw gepubliceerde Bedrijfstakverslag (uitgave d.d. augustus 2017) van de bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid bevat gegevens over de arbeidsomstandigheden, de leefstijl van werknemers en het werkvermogen in de bouwnijverheid.

Dit bedrijfstakverslag (2016) van de bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid bevat gegevens over de arbeidsomstandigheden, de leefstijl van werknemers en het verzuim in de bouwnijverheid. Het verslag is uitgesplitst in sector, beroep en leeftijd. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de soorten en aantallen ongevallen.

Het Bedrijfstakverslag 2016 is een uitgave van Arbouw. Arbouw is per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Volandis heeft de publicatie van het Bedrijfstakverslag overgenomen.

De Bedrijfstakatlas 2015 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. De Bedrijfstakatlas 2015 is een uitgave van Arbouw. Arbouw is per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Volandis heeft de publicatie van de Bedrijfstakatlas overgenomen.

Om recht te doen aan de grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, zijn de gegevens uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers. De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2015 komen uit twee onderzoeken waarvan werknemers in de bouw vrijwillig gebruik kunnen maken: het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).

Download de Monitor Arbeidsongevallen 2016 - Uitgave Arbouw

In 2015 overkwam bijna acht duizend werknemers in de bouwnijverheid een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer op 6,2 procent van alle werknemers (tabel A). Het ongevallenpercentage is hiermee met 0,3 procentpunt afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt iets boven het niveau van 2013 (6,1 procent). Ruim de helft van de ongevallen gebeurde tijdens het werk. De overige ongevallen gebeurden in de vrije tijd of tijdens het woon-werkverkeer. Het aantal werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 4.630 in 2014 naar 3.920 in 2015 (-15 procent). Het percentage werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 3,7 procent in 2014 naar 3,1 procent in 2015. Dit percentage ligt iets onder het niveau van 2013 (3,3 procent).

Het merendeel van de werknemers (bijna 80 procent) met een ongeval verzuimde vier dagen of meer. De gemiddelde verzuimduur na een arbeidsongeval bedroeg 41 dagen in 2015 en lag daarmee iets hoger dan in 2014 (40 dagen). Van de werknemers met een arbeidsongeval verzuimde 28 procent langer dan 40 dagen. Bij iets minder dan twee vijfde van de werknemers met een ongeval tijdens werktijd ging het om verzuim van minder dan tien dagen. De gemiddelde verzuimduur van de overige ongevallen is
daarentegen met 36 procent afgenomen naar 34 dagen in 2015 (54 dagen in 2014). De gemiddelde verzuimduur van alle ongevallen liep af van bijna 46 dagen in 2014 naar 38 dagen in 2015.

In 2015 moest bijna een kwart van de werknemers met een arbeidsongeval worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is meer dan in 2014, toen dit nog voor minder dan een vijfde van de werknemers met een ongeval in werktijd gold. Bij negen procent van de werknemers met een arbeidsongeval bleef de opname beperkt tot één dag. Vier procent van de werknemers met een arbeidsongeval lag langer dan vijf dagen in het ziekenhuis.

In totaal leidden de ongevallen tot een ziekteverzuim van 1.130 manjaren. De loonkosten inclusief overhead van dit verzuim bedroegen circa 68 miljoen euro, waarvan 37 miljoen euro (54 procent) het gevolg was van een arbeidsongeval. Doordat het aantal arbeidsongevallen in 2015 lager lag dan in 2014 lagen de hiermee gemoeide loonkosten eveneens lager.

contact